Νόμος 4070/12 - Άρθρο 166

Άρθρο 166: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αιτήσεις για χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, για τις οποίες έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 

2. Ειδικά σήματα λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν και ανανεώνονται μόνο τα δικαιολογητικά που έχουν ημερομηνία λήξης.

 

3. Κολυμβητικές δεξαμενές, στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας οκταετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 3766/2009, αδειοδοτούνται μετά τη λήξη της άδειας λειτουργίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154.

 

4. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κάθε τουριστικός λιμένας κατατάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στις κατηγορίες του άρθρου 156.

 

5. Τουριστικοί λιμένες που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού έχουν χωροθετηθεί σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου 2160/1993, το οποίο καταργείται με τον παρόντα νόμο, όπως και αιτήσεις χωροθέτησης που έχουν υποβληθεί μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, διέπονται από την παραπάνω καταργούμενη διάταξη.

 

6. Για τις μαρίνες, των οποίων τη χρήση και διαχείριση έχει η εταιρεία Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία δεν απαιτείται η διαδικασία υποβολής σχεδίων ούτε ο έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της μαρίνας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο ΣΤ16.4 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

7. α. Στους υφιστάμενους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, τουριστικούς λιμένες, χορηγείται άδεια ολικής ή τμηματικής λειτουργίας, εφόσον ο φορέας διαχείρισης του λιμένα υποβάλει μέχρι τις 31-12-2020:

 

α) αίτηση συνοδευόμενη από τη σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, όπου αυτή απαιτείται ή την υπουργική απόφαση παραχώρησης,

 

β) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ ή βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων,

 

γ) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα στοιχεία β', δ' και ε' της παραγράφου 10.1 του άρθρου 160 του νόμου 4070/2012,

 

δ) ΦΕΚ χωροθέτησης ή, για τους προ του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) τουριστικούς λιμένες, έγκριση της θέσης δημιουργίας του τουριστικού λιμένα.

 

β. Σε διάστημα 30 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού εκδίδει την άδεια λειτουργίας τουριστικού λιμένα. Αν, αντί για Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ, υποβάλλεται βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, ο αιτών υποχρεούται εντός 1 έτους από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας να προσκομίσει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια λειτουργίας ανακαλείται, εκτός εάν τεκμαίρεται ότι η μη έγκαιρη έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων οφείλεται σε υπαιτιότητα της αδειοδοτούσας υπηρεσίας.

 

γ. Εφόσον μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας διαπιστωθεί από την αρμόδια Διεύθυνση αυθαίρετη τροποποίηση της εγκεκριμένης δια της οικείας πράξης χωροθέτησης θαλάσσιας ή χερσαίας ζώνης λιμένα, εξαιρουμένων κτιρίων και κατασκευών που τυχόν έχουν διατηρηθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του νόμου 3843/2010 και του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 η εγκεκριμένη διοικητική πράξη δημιουργίας του τουριστικού λιμένα τροποποιείται αναλόγως και το συμβατικό αντάλλαγμα της καταρτισθείσας σύμβασης παραχώρησης αναπροσαρμόζεται με αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης ή και της υπουργικής απόφασης παραχώρησης, στην οποία καθορίζονται επιπλέον οι επί μέρους όροι και οι λεπτομέρειες καταβολής. Η αναπροσαρμογή του συμβατικού ανταλλάγματος μπορεί να συμφωνείται αναδρομικά και μέχρι 5 έτη, εφόσον προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι η αύξηση της εγκεκριμένης θαλάσσιας ή χερσαίας ζώνης λιμένα έχει πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής. Στην περίπτωση μη τήρησης των όρων της τροποποιημένης σύμβασης παραχώρησης του προηγούμενου εδαφίου από τον υπόχρεο, η σύμβαση παραχώρησης μπορεί να καταγγέλλεται ή η υπουργική απόφαση παραχώρησης να ανακαλείται και η άδεια λειτουργίας του τουριστικού λιμένα ανακαλείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), με το άρθρο 40 του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018).

 

8. Οι φορείς διαχείρισης των τουριστικών λιμένων που δημιουργήθηκαν με τις προ της δημοσίευσης του νόμου 2160/1993 διατάξεις υποβάλλουν αίτηση αδειοδότησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 και υποχρεούνται να συνάψουν εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο. Παρερχόμενης απράκτου της ως άνω προθεσμίας τυχόν χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας ανακαλείται. Η πιο πάνω άδεια λειτουργίας χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

9. Άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων του άρθρου 9 του νόμου 3342/2005, καθώς και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός αυτών, που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρούνται σε ισχύ. Οι φάκελοι και το αρχείο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 του νόμου 3342/2005 παραδίδονται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος στους φορείς, στους οποίους έχουν ανατεθεί, κατά περίπτωση, η διοίκηση και διαχείριση εκάστης εγκατάστασης.

 

10. Αιτήσεις χωροθέτησης τουριστικών λιμένων που έχουν κατατεθεί προ της έναρξης ισχύος του νόμου 4070/2012, διέπονται από το προϊσχύον καθεστώς του νόμου 2160/1993.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.