Νόμος 4070/12 - Άρθρο 160

Άρθρο 160


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 31 του νόμου 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 31: Δημιουργία μαρίνων. Πρωτοβουλία - Διαδικασία - Εκμετάλλευση

 

1. Μαρίνα μπορεί να δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να είναι κύριος ή επικαρπωτής του παράκτιου ακινήτου, έμπροσθεν του οποίου ενδιαφέρεται να χωροθετήσει και να κατασκευάσει μαρίνα.

 

2. Για εισαγωγή προς συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αιτήματος για χωροθέτηση και δημιουργία μαρίνας απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού των πιο κάτω δικαιολογητικών:

 

(α) Γενικό Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 ή απόσπασμα χάρτη, στο οποίο εμφαίνονται η ακριβής θέση του έργου, καθώς και οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής.

 

(β) Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 ή 1:2.000, στο οποίο εμφαίνονται η αιτούμενη ζώνη του λιμένα, τα όρια της ιδιοκτησίας, η τυχόν καθορισμένη οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και η πρόταση καθορισμού των τυχόν νέων οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας.

 

(γ) Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:500 ή 1:1.000 των προτεινόμενων έργων και κατασκευών, στο οποίο θα εμφαίνονται τα στοιχεία της περίπτωσης β', η έκταση των προτεινόμενων προσχώσεων στο θαλάσσιο χώρο, η οριοθέτηση της χερσαίας ζώνης, οι προτεινόμενες χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, η έκταση της περίφραξης κ.λ.π.. Ο συντελεστής δόμησης δεν θα υπερβαίνει το 0,4 στο σύνολο της χερσαίας ζώνης, τα δε κτίρια ανεγείρονται μέχρι τη γραμμή της παραλίας.

 

(δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

(ε) Τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόμενων λιμενικών έργων, που απαιτούνται για τη δημιουργία του λιμένα, καθώς και των προτεινόμενων χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δομήσεως και των βασικών έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, για τη λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητα αυτών.

 

(στ) Προβλεπόμενο ύψος επένδυσης.

 

(ζ) Τίτλοι κυριότητας ή δικαιώματα επικαρπίας.

 

(η) Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (ΕΕΑΤ) για τη χερσαία και τη θαλάσσια ζώνη της μαρίνας, που εκδίδεται - μετά από σχετικό αίτημα του αιτούντος τη χωροθέτηση προς το Γραφείο Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων - εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

 

Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης πέραν των ως άνω α' έως η' δικαιολογητικών απαιτείται και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001) να συντάσσεται από την Επιτροπή η σχετική έκθεση εξαιρετικά και μόνο στις περιπτώσεις όπου απαιτείται να γίνει ο προσωρινός καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας για τις ανάγκες σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος της περίπτωσης β' ανωτέρω. Η έκθεση μαζί με το διάγραμμα εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, διαβιβάζει πλήρη σειρά δικαιολογητικών στον οικείο Δήμο προκειμένου να εκφέρει την άποψή του εντός 15 εργάσιμων ημερών από την λήψη του σχετικού φακέλου περί της σκοπιμότητας δημιουργίας της νέας μαρίνας και εισηγείται στην Επιτροπή. Σε περίπτωση μη απάντησης του οικείου Δήμου εντός της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται συμφωνία για τη χωροθέτηση της νέας μαρίνας.

 

4. Μέσα σε 4 μήνες από την υποβολή της αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα δημιουργίας της μαρίνας και γνωμοδοτεί σχετικά. Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα. Η έγκριση της χωροθέτησης, των απαιτούμενων προσχώσεων και των χρήσεων αυτών, των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης συντελείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Αν χωροθετηθεί νέα μαρίνα με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού απαιτούνται τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα οποία συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνες της ή άλλων δημόσιων φορέων.

 

6. Μετά τη χωροθέτηση μαρίνας η εκτέλεση όλων των έργων που απαιτούνται για τη δημιουργία, λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητά της, μπορεί να παραχωρείται σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές) ή σε όμιλο επιχειρήσεων (δημόσιων ή ιδιωτικών). Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού για εκδήλωση ενδιαφέροντος με δημόσιο διαγωνισμό. Στη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζονται οι όροι διενέργειάς του και η διαδικασία μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού. Επιτροπή του διαγωνισμού είναι η Επιτροπή του άρθρου 30. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

Το συνολικό κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των μαρίνων που παραχωρούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μπορεί να συγχρηματοδοτείται από το Δημόσιο μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 

α. Η σύνταξη χρηματοοικονομικής μελέτης κόστους οφέλους για τη βιωσιμότητα και ανταποδοτικότητα της μαρίνας, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Τουρισμού).

 

β. Η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με την οποία ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία της συγχρηματοδότησης του κόστους της επένδυσης μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Το κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των μαρίνων, που παραχωρούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο, δεν υπάγεται στο καθεστώς ενισχύσεων της κείμενης νομοθεσίας.

 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' και β', και στις περιπτώσεις των μαρίνων για τις οποίες έχει διενεργηθεί διαγωνισμός, έχει γίνει κατακύρωση και δεν έχει υπογραφεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος η σύμβαση παραχώρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

 

Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το ύψος της συγχρηματοδότησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

7. Εντός οκταμήνου από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο φορέας διαχείρισης μαρίνας υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού φάκελο με σειρά παραστατικών που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μέσα σε ένα τρίμηνο από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

8. Η αρμόδια Διεύθυνση ελέγχει τις υποβαλλόμενες από τον φορέα διαχείρισης της μαρίνας μελέτες και σχέδια που αναφέρονται στα πάσης φύσεως έργα της μαρίνας και των εγκαταστάσεών της και εφόσον συμφωνούν με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ή τη σύμβαση παραχώρησης τις προωθεί μέσα σε 20 ημέρες στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες οικοδομικές και λοιπές άδειες για τη δημιουργία της μαρίνας. Οι άδειες χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός τετραμήνου από την υποβολή των σχετικών μελετών και σχεδίων από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.

 

9. Η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης της μαρίνας στον φορέα διαχείρισης διέπεται από τους όρους της σύμβασης, τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Αστικού Κώδικα. Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό του Δημοσίου από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και από τον φορέα διαχείρισης της μαρίνας μέσα σε 8 μήνες από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης. Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ανακαλείται η πιο πάνω υπουργική απόφαση χωροθέτησης.

 

Η σύμβαση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, λεπτομερή περιγραφή των έργων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει ο φορέας διαχείρισης της μαρίνας, το ελάχιστο ποσό της επένδυσης που απαιτείται και τον τρόπο κάλυψης αυτής, τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 99 έτη κατ' ανώτατο όριο, το καταβλητέο στο Δημόσιο αντάλλαγμα για όλη τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης, τις ποινικές ρήτρες για παραβάσεις της σύμβασης, τους λόγους λύσης της σύμβασης, την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ του Δημοσίου και του φορέα διαχείρισης της μαρίνας ενώπιον των καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιων Ελληνικών δικαστηρίων και οποιονδήποτε άλλο όρο συνδεόμενο με την παραχώρηση ή την εκμετάλλευση της μαρίνας και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου. Στη σύμβαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της όλες οι μελέτες, τα σχέδια, το χρονοδιάγραμμα και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού. Με τη σύμβαση μπορεί να καθορίζεται και αριθμός θέσεων για ελλιμενισμό ναυταθλητικών σκαφών.

 

10.1. Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα οφείλει μέσα σε 2 μήνες από την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων να υποβάλλει αίτηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού στην οποία θα επισυνάπτονται τα εξής έγραφα και παραστατικά στοιχεία:

 

α. Οικοδομικές άδειες από τις αρμόδιες αρχές.

β. Σχέδια ως κατασκευάστηκε.

γ. Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος.

δ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης περιουσίας κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.

ε. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την υποβολή μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

στ. Άδειες εκτέλεσης λιμενικών έργων και

ζ. Φωτοσήμανση των λιμενικών έργων σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων.

 

Σε διάστημα 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητά τους και ενημερώνει τον φορέα διαχείρισης για τυχόν ελλείψεις ή εκδίδει προέγκριση της άδειας λειτουργίας τουριστικού λιμένα. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, η προέγκριση τεκμαίρεται χορηγηθείσα. Τα πιο πάνω παραστατικά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

10.2. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, σε διάστημα 2 μηνών από την έκδοση της προέγκρισης για την άδεια λειτουργίας του τουριστικού λιμένα, πραγματοποιεί τον έλεγχο του τουριστικού λιμένα ως προς τη συμβατότητά του με το περιεχόμενο της σχετικής απόφασης χωροθέτησης - βάσει των εγκεκριμένων οριστικών μελετών των έργων και των αντίστοιχων αδειών εκτέλεσής τους - και συντάσσει σχετική έκθεση με παρατηρήσεις, την οποία αποστέλλει στον φορέα διαχείρισης ή, εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εκδίδει την άδεια λειτουργίας. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, η άδεια λειτουργίας τεκμαίρεται χορηγηθείσα. Άρνηση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας να εκδώσει την άδεια εξαιτίας έλλειψης της προϋπόθεσης του πρώτου εδαφίου αυτής της υποπαραγράφου, συνεπάγεται ταυτόχρονη άρση της ισχύος της χορηγηθείσας προέγκρισης.

 

10.3. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να μεριμνήσει για τον οριστικό καθορισμό της νέας οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας και για την καταγραφή του δημόσιου κτήματος που δημιουργήθηκε με την ολοκλήρωση των έργων της μαρίνας. Στον φορέα διαχείρισης της μαρίνας μπορεί να χορηγηθούν από τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και τμηματικές άδειες για τη λειτουργία διακεκριμένων τμημάτων της υπό κατασκευή μαρίνας μέσα σε ένα δίμηνο από την υποβολή σχετικής αίτησής του, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παράγραφο 10.1, τα οποία απαιτούνται για τη λειτουργία των διακεκριμένων τμημάτων.

 

11. Η μέριμνα για τη συντήρηση των έργων και εγκαταστάσεων της μαρίνας, η καθαριότητα, με επιφύλαξη των υποχρεώσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για αποκομιδή των απορριμμάτων, η ανανέωση του τεχνικού εξοπλισμού και κάθε άλλη σχετική ενέργεια εμπίπτει στις υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης. Ο έλεγχος της λειτουργίας των μαρίνων ανήκει στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.

 

12. Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας (Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας κ.λ.π.), καθώς και οι οικείοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλουν να εκτελούν τα απαραίτητα έργα υποδομής για τη σύνδεση της μαρίνας με τα δίκτυά τους. Εάν οι πιο πάνω φορείς αδυνατούν ή καθυστερούν την εκτέλεση των έργων υποδομής, δύναται να επιτραπεί με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η χρησιμοποίηση άλλων τρόπων εξυπηρέτησης της μαρίνας (αυτοδύναμη παραγωγή ενέργειας, βιολογικός καθαρισμός κ.λ.π.).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.