Νόμος 4070/12 - Άρθρο 165

Άρθρο 165


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 393/1976, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της [Α] 1597/2011 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 108/Β/2011) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Επιτρέπεται η λειτουργία τουριστικών γραφείων, τα οποία μπορούν να παρέχουν αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976). Τα τουριστικά αυτά γραφεία οφείλουν στο διακριτικό τίτλο τους να περιέχουν τον όρο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-service). Για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των ανωτέρω γραφείων απαιτείται η ύπαρξη ιδιαίτερης εγκατάστασης, η οποία γνωστοποιείται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 4. Ειδικά για τη ρυθμιζόμενη περίπτωση, στη θέση του δικαιολογητικού της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 υποβάλλεται αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία δημόσια οικονομική υπηρεσία και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, φυσικού ή νομικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ότι αυτός θα παρέχει αποκλειστικά και μόνον τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 393/1976 μέσω διαδικτύου. Επίσης υποβάλλεται εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.}

 

2. Μετά από το άρθρο 37 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006) προστίθεται νέο άρθρο με τον αριθμό 37Α, ως εξής:

 

{Άρθρο 37Α: Μητρώο διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων ενοικιαζομένων δωματίων

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού τηρεί Μητρώο διακριτικών τίτλων των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για εγγεγραμμένα μέλη των τοπικών συλλόγων ή των Ομοσπονδιών του κλάδου τους. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν την τήρηση του Μητρώου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 

3. Σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993, οι οποίες προβάλλονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες ή ιστολόγια του διαδικτύου, αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης (ΜΗΤΕ) με τρόπο ώστε να καθίσταται με σαφήνεια και ευκρίνεια αντιληπτός από τον αποδέκτη του διαφημιστικού μηνύματος. Στους παραβάτες της ανωτέρω διάταξης επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ) του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, πρόστιμο ύψους 1.000 € υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με όμοια απόφαση δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω προστίμου.

 

4. Τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3766/2009 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Δεν απαιτείται ο ορισμός Υπευθύνου Ασφαλείας στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής τουριστικού καταλύματος, η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά τους ενοίκους μεμονωμένων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων της 530992/1987 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΦΕΚ 557/Β/1987). Υπεύθυνος λειτουργίας για όλες τις κολυμβητικές δεξαμενές του παραπάνω εδαφίου δύναται να ορίζεται το ίδιο φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών. Στην ανωτέρω περίπτωση η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο πλησίον εκάστης δεξαμενής ανακοίνωση που να ενημερώνει τον πελάτη για τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας κατά την κολύμβηση σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη για τις κολυμβητικές δεξαμενές, καθώς και να προσαρτά τους ανωτέρω κανόνες αναλυτικά στα ιδιωτικά συμφωνητικά που καταρτίζει με τους πελάτες της.}

 

5. Το άρθρο 2 του νόμου 3342/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για τη λειτουργία των ολυμπιακών εγκαταστάσεων του άρθρου 9 ή τμημάτων αυτών, για τις επιτρεπόμενες χρήσεις του νόμου 3342/2005 απαιτείται άδεια λειτουργίας, η οποία χορηγείται από την αρμόδια κατά τις κείμενες σχετικές διατάξεις υπηρεσία.

 

2. Η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την έκδοση άδειας λειτουργίας, καθώς και η διάρκεια των αδειών αυτών, καθορίζονται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος υποβάλει πιστοποιητικό πυροπροστασίας της εγκατάστασης ή του τμήματός της, για το οποίο ζητείται η άδεια, εφόσον αυτό αποτελεί ανεξάρτητη από άποψη πυροπροστασίας ενότητα, καθώς και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπου απαιτείται.

 

3. Η εποπτεία και ο έλεγχος τήρησης των όρων της κατά το άρθρο 2 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των λοιπών εμπορικών χρήσεων, που λειτουργούν μέσα στα συγκροτήματα του άρθρου 9, ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση των αδειών αυτών κατά τις κείμενες σχετικές διατάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.