Προεδρικό διάταγμα 334/94

ΠΔ 334/1994: Προϊόντα Δομικών Κατασκευών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 334/1994: Προϊόντα Δομικών Κατασκευών, (ΦΕΚ 176/Α/1994), 25-10-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών Πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη (ΦΕΚ 136/Α/1992).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, παράγραφος 4, του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM (ΦΕΚ 70/Α/1984) και τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α/1988) και του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ιδιαίτερα των άρθρων 23 και 24.

 

4. Την αριθμόν ΥΠ/123/1994 απόφαση του Πρωθυπουργού ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κώστα Γείτονα. (ΦΕΚ 550/Β/1994).

 

5. Την αριθμόν ΥΠ/122/1994 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρήστο Ροκόφυλλο. (ΦΕΚ 550/Β/1994).

 

6. Την 1989/106/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών. (ΕΕΕΚ L 40 1989, σελίδα 12).

 

7. Την 1993/68/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου της 22-07-1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 1987/404/ΕΟΚ, 1988/378/ΕΟΚ, 1989/106/ΕΟΚ, 1989/336/ΕΟΚ, 1989/392/ΕΟΚ, 1989/686/ΕΟΚ, 1990/384/ΕΟΚ, 1990/385/ΕΟΚ, 1990/396/ΕΟΚ, 1991/263/ΕΟΚ, 1992/42/ΕΟΚ, 1973/23/ΕΟΚ. (ΕΕΕΚ L 220/1/1993).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

10. Τις γνωμοδοτήσεις 69/1994 και 544/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, και των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση

Άρθρο 7: Βεβαίωση Συμμόρφωσης

Άρθρο 8

Άρθρο 9: Εγκεκριμένοι Οργανισμοί

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

 

Παράρτημα Ι: Βασικές απαιτήσεις

Παράρτημα ΙΙ: Βεβαίωση της συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές

Παράρτημα ΙΙΙ: Έγκριση των εργαστηρίων δοκιμών, των οργανισμών επιθεώρησης και των οργανισμών πιστοποίησης

 

Άρθρο 14

 

Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ανατίθενται στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

Αθήνα, 11-10-1994

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.