Προεδρικό διάταγμα 334/94 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Βεβαίωση Συμμόρφωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπεύθυνοι για τη βεβαίωση ότι το προϊόν συμφωνεί με τις απαιτήσεις μιας τεχνικής προδιαγραφής κατά την έννοια του άρθρου 5, είναι ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα αντιπρόσωπός του.

 

2. Τα προϊόντα για τα οποία υπάρχει βεβαίωση συμμόρφωσης, τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατά την έννοια του άρθρου 5. Η συμμόρφωση διαπιστώνεται μέσω δοκιμής ή άλλων αποδείξεων βάσει των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.

 

3. Η βεβαίωση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος προϋποθέτει ότι:

 

α. ο κατασκευαστής εφαρμόζει ένα σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η παραγωγή πληροί τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, ή

 

β. ότι, πλέον του συστήματος ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, για ορισμένα προϊόντα τα οποία καθορίζονται στις εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές, στην αξιολόγηση και τον έλεγχο της παραγωγής ή του ίδιου του προϊόντος, συμμετέχει και εγκεκριμένος Οργανισμός Πιστοποίησης.

 

4. Η επιλογή των διαδικασιών κατά την έννοια της προηγουμένης παραγράφου 3 γίνεται, για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή ομάδα προϊόντων, από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι διαδικασίες που επιλέγονται αναφέρονται στις εντολές για την κατάρτιση προτύπων και στις τεχνικές προδιαγραφές και γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης.

 

Η επιλογή εξαρτάται από τα παρακάτω κριτήρια και προτιμάται η εκάστοτε λιγότερο δαπανηρή διαδικασία που ανταποκρίνεται στους όρους ασφάλειας.

 

α. από τη σημασία του ρόλου του προϊόντος σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις και ιδίως την υγεία και την ασφάλεια,

 

β. τη φύση του προϊόντος,

 

γ. την επίπτωση που έχει η δυνατότητα παραλλαγής των χαρακτηριστικών του προϊόντος στη λειτουργικότητα,

 

δ. την πιθανότητα ελαττωμάτων στην κατασκευή του προϊόντος σύμφωνα με τα στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.

 

5. Προκειμένου για παραγωγή μεμονωμένων προϊόντων (μη μαζικής παραγωγής) αρκεί μια δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 2, περίπτωση τρίτη, εκτός εάν οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζουν διαφορετικά για προϊόντα με ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.