Προεδρικό διάταγμα 334/94 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση είναι η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος η οποία βασίζεται σε ελέγχους, δοκιμές και αξιολόγηση βάση των ερμηνευτικών εγγράφων και των κατευθυντηρίων γραμμών που αφορούν το προϊόν ή την αντίστοιχη ομάδα προϊόντων.

 

Η αίτηση για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση κατατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκαταστημένο στην Κοινότητα αντιπρόσωπό του στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ή σε άλλον αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό Οργανισμό κράτους μέλους της Κοινότητας. Τα έξοδα που προκύπτουν από τη διαδικασία της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης βαρύνουν τον αιτούντα.

 

2. Η ευρωπαϊκή έγκριση μπορεί να χορηγείται:

 

α. σε προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει εναρμονισμένο πρότυπο, ούτε αναγνωρισμένο εθνικό πρότυπο, ούτε εντολή για την κατάρτιση εναρμονισμένου προτύπου,

 

β. σε προϊόντα που διαφέρουν σημαντικά από τα εναρμονισμένα εθνικά πρότυπα.

 

γ. σε προϊόντα για τα οποία υπάρχει εντολή για κατάρτιση εναρμονισμένου προτύπου ή είναι δυνατόν να καταρτισθεί εναρμονισμένο πρότυπο, κατά παρέκκλιση των α' και β', αλλά μετά από αίτηση του Οργανισμού τεχνικών εγκρίσεων προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για παροχή αδείας.

 

3. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση προϊόντος ή ομάδας προϊόντων περιέχουν τα εξής:

 

α. τον κατάλογο των ερμηνευτικών εγγράφων του άρθρου 3, παράγραφος 2,

 

β. τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το προϊόν, κατά την έννοια των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 3, παράγραφος 1,

 

γ. τις διαδικασίες δοκιμής, τη μέθοδο ανάλυσης και εκτίμησης των αποτελεσμάτων της δοκιμής,

 

δ. τις διαδικασίες ελέγχου και συμμόρφωσης οι οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται στα άρθρα 8 και 9,

 

στ. τη διάρκεια ισχύος της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.