Προεδρικό διάταγμα 334/94 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Εγκεκριμένοι Οργανισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οργανισμός Πιστοποίησης για την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος ορίζεται ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης.

 

2. Εθνικός Οργανισμός Τεχνικών Εγκρίσεων ορίζεται ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, ο οποίος αποτελεί το ελληνικό μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικών Εγκρίσεων, τον ενιαίο φορέα που συνιστούν οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τεχνικών Εγκρίσεων. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης παρέχει για το σκοπό αυτό στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικών Εγκρίσεων κάθε απαραίτητη υποστήριξη.

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης συντονίζει τις δραστηριότητες εναρμόνισης και υιοθέτησης των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων και την εκπροσώπηση στον Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικών Εγκρίσεων. Δημοσιεύει τις ευρωπαϊκές τεχνικές, εγκρίσεις που χορηγεί καθώς και την ελληνική έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση. Επίσης πληροφορεί για τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις που χορηγούν οι άλλοι αντίστοιχοι Οργανισμοί μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικών Εγκρίσεων.

 

3. Οι Οργανισμοί που χορηγούν την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση πρέπει να είναι σε θέση:

 

να εκτιμούν την καταλληλότητα νέων προϊόντων βάσει επιστημονικών και πρακτικών γνώσεων,
να αποφασίζουν αμερόληπτα, χωρίς να επηρεάζονται από τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων κατασκευαστών ή των αντιπροσώπων τους, και
να συνθέτουν τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών έχοντας αντικειμενικό σκοπό της ισόρροπη εκτίμηση αυτών.

 

4. Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κοινοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον κατάλογο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των Οργανισμών Πιστοποίησης, Επιθεωρήσεων και Εργαστηρίων Δοκιμών, για τις εργασίες που πρέπει να εκτελούν για τους σκοπούς των τεχνικών εγκρίσεων, των πιστοποιητικών συμμόρφωσης, των ελέγχων και των δοκιμών. Αναφέρει επίσης τα προϊόντα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των παραπάνω Οργανισμών και Εργαστηρίων.

 

5. Οι Οργανισμοί Πιστοποίησης, Επιθεωρήσεων και Ελέγχου καθώς και τα Εργαστήρια Δοκιμών που εμπλέκονται στις διαδικασίες βεβαίωσης της συμμόρφωσης πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.