Προεδρικό διάταγμα 334/94 - Άρθρο p2

Παράρτημα ΙΙ: Βεβαίωση της συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με του έλεγχου της συμμόρφωσης

 

Κατά τον καθορισμό των διαδικασιών βεβαίωσης της συμμόρφωσης ενός προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές βάσει του άρθρου 8, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μέθοδοι ελέγχου της συμμόρφωσης. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για ένα σύστημα καθώς και ο συνδυασμός τους, ρυθμίζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις για το εκάστοτε προϊόν ή ομάδα προϊόντων και βάσει των αναφερομένων στα άρθρα 8 και 9 του προεδρικού διατάγματος.

 

α) αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος από τον κατασκευαστή ή από αναγνωρισμένο οργανισμό

 

β) τακτικός, βάσει προκαθορισμένου σχεδίου, έλεγχος δειγμάτων λαμβανομένων στο εργοστάσιο από τον κατασκευαστή ή αναγνωρισμένο οργανισμό

 

γ) δειγματοληπτική δοκιμή (audit - testing) δειγμάτων στην ελεύθερη αγορά, σε εργοτάξιο ή στο εργοστάσιο από τον κατασκευαστή, ή από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό

 

δ) εξέταση, από τον κατασκευαστή ή αναγνωρισμένο οργανισμό, δειγμάτων λαμβανομένων από παρτίδα που παραδόθηκε ή πρόκειται σύντομα να παραδοθεί

 

ε) έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο

 

στ) αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό

 

ζ) διαρκής επιθεώρηση, αξιολόγηση και εκτίμηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό.

 

Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο σημαίνει συνεχή εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής από τον κατασκευαστή. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και μέτρα που ακολουθεί ο κατασκευαστής καταγράφονται συστηματικά με τη μορφή γραπτών συμβάσεων και διαδικασιών. Αυτή η καταγραφή του συστήματος ελέγχου της παραγωγής εξασφαλίζει την κοινή κατανόηση της εγγύησης της ποιότητας και επιτρέπει να παρακολουθείται ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ελέγχου της παραγωγής.

 

2. Συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης

 

Οφείλουν να χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση τα κατωτέρω συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης:

 

(i) Πιστοποίηση της συμμόρφωσης του προϊόντος από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης με βάση:

 

α) (καθήκοντα κατασκευαστή)

 

1. τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο,

 

2. το πρόσθετο έλεγχο δειγμάτων λαμβανομένων στο εργοστάσιο, ο οποίος διενεργείται από τον κατασκευαστή βάσει προκαθορισμένου σχεδίου

 

β) (καθήκοντα του αναγνωρισμένου οργανισμού)

 

3. την πρώτη δοκιμή τύπου του προϊόντος,

 

4. την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο,

 

5. τη διαρκή επιθεώρηση, αξιολόγηση και αναγνώριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο,

 

6. ενδεχομένως, τη δειγματοληπτική δοκιμή δειγμάτων λαμβανομένων στην ελεύθερη αγορά, στο εργοστάσιο ή στο εργοτάξιο.

 

(ii) Δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος από τον κατασκευαστή, με βάση:

 

(α) (καθήκοντα του κατασκευαστή)

 

1. την πρώτη δοκιμή του προϊόντος,

 

2. τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο,

 

3. ενδεχομένως, τη δοκιμή δειγμάτων λαμβανομένων στο εργοστάσιο βάσει προκαθορισμένου σχεδίου

 

(β) (καθήκοντα του αναγνωρισμένου οργανισμού)

 

4. την πιστοποίηση της εγκυρότητας του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, με βάση:

 

την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο,
ενδεχομένως, τη συνεχή επιθεώρηση, αξιολόγηση και αναγνώριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο.

 

Δεύτερη δυνατότητα:

 

1. την αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος από αναγνωρισμένο εργαστήριο,

 

2. τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο.

 

Τρίτη δυνατότητα:

 

1. την πρώτη δοκιμή τύπου από τον κατασκευαστή,

 

2. τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο.

 

3. Οργανισμοί αρμόδιοι για τη χορήγηση βεβαιώσεων συμμόρφωσης

 

Όσον αφορά τη λειτουργία, οι οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση βεβαιώσεων διακρίνονται:

 

(i) σε οργανισμούς πιστοποίησης, δηλαδή αμερόληπτους οργανισμούς, κρατικούς ή μη, οι οποίοι έχουν την κατάλληλη αρμοδιότητα και ευθύνη για τη πιστοποίηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες διαδικασίας και διαχείρισης

 

(ii) σε οργανισμούς επιθεώρησης, δηλαδή αμερόληπτους οργανισμούς οι οποίοι διαθέτουν την οργάνωση, το προσωπικό, την ικανότητα και την ακεραιότητα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, εργασιών, όπως αξιολόγηση, πρόταση αποδοχής και επακόλουθος έλεγχος των διαδικασιών ελέγχου της ποιότητας του κατασκευαστή, επιλογή και αξιολόγηση των προϊόντων επιτόπου ή στο εργοστάσιο ή αλλού, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια.

 

(iii) σε εργαστήριο δοκιμών, δηλαδή σε εργαστήριο το οποίο μετρά, εξετάζει, δοκιμάζει, βαθμονομεί ή με άλλο τρόπο καθορίζει τα χαρακτηριστικά ή τις επιδόσεις των υλικών ή των προϊόντων.

 

Στις περιπτώσεις (i) και (ii) (πρώτη δυνατότητα) της παραγράφου 2, οι τρεις λειτουργίες 3 (i) έως 3 (iii) είναι δυνατόν να επιτελούνται από έναν και μόνο οργανισμό ή από διαφορετικούς οργανισμούς, οπότε ο οργανισμός επιθεώρησης ή το εργαστήριο δοκιμών τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία της βεβαίωσης της συμμόρφωσης λειτουργούν υπό την αιγίδα του οργανισμού πιστοποίησης.

 

Τα κριτήρια τα οποία αφορούν την αρμοδιότητα, την αμεροληψία και την ακεραιότητα των οργανισμών πιστοποίησης, επιθεώρησης καθώς και των εργαστηρίων δοκιμών περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

 

4. Σήμα συμμόρφωσης CE, πιστοποιητικό συμμόρφωσης CΕ, δήλωση συμμόρφωσης CΕ.

 

4.1. Σήμανση συμμόρφωσης CΕ.

 

Η σήμανση συμμόρφωσης CΕ αποτελείται από το ακρωνύμιο σύμφωνα με την ακόλουθη γραφική απεικόνιση:

 

pd.334.94.p2

 

σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CΕ, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθμολογική γραφική απεικόνιση
τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm.
μετά την σήμανση συμμόρφωσης , ακολουθούν ο αριθμός αναγνώρισης του οργανισμού που παρεμβαίνει στη φάση του ελέγχου της παραγωγής.

 

Συμπληρωματικές ενδείξεις.

 

Η σήμανση συνοδεύεται από την επωνυμία ή το διακριτικό σήμα του κατασκευαστή, τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήμανσης , και στις κατάλληλες περιπτώσεις, τον αριθμό της βεβαίωσης συμμόρφωσης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, κατά περίπτωση, ενδείξεις που επιτρέπουν την αναγνώριση των χαρακτηριστικών του προϊόντος ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

 

4.2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CΕ

 

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CΕ περιλαμβάνει, κυρίως, τα ακόλουθα στοιχεία:

 

όνομα και διεύθυνση του οργανισμού πιστοποίησης,
επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του,
περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισμός, χρήση, κ.λ.π),
διατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν,
ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος,
τον αριθμό του πιστοποιητικού,
προϋποθέσεις και διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, ανάλογα με την περίπτωση,
όνομα και αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου που υπογράφει το πιστοποιητικό.

 

4.3. Δήλωση συμμόρφωσης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

 

Η δήλωση συμμόρφωσης CΕ περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία:

 

επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του,
περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισμός, χρήση, κ.λ.π.),
διατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν,
ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος,
όνομα και διεύθυνση του αναγνωρισμένου οργανισμού, ανάλογα με την περίπτωση,
όνομα και αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου που υπογράφει τη δήλωση εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του.

 

4.4. Το πιστοποιητικό και η δήλωση συμμόρφωσης συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.