Προεδρικό διάταγμα 334/94 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προϊόντα κατάλληλα προς χρήση, για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, θεωρούνται τα προϊόντα που επιτρέπουν στα έργα στα οποία χρησιμοποιούνται, εφόσον αυτά έχουν ορθώς σχεδιασθεί και εκτελεσθεί, να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3, εάν τα εν λόγω προϊόντα φέρουν την σήμανση που υποδηλώνει ότι πληρούν το σύνολο των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

2. Η σήμανση υποδηλώνει ότι:

 

α. συμφωνούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή τα εθνικά πρότυπα τα οποία προέρχονται από τη μεταγραφή των εναρμονισμένων προτύπων στο εθνικό σύστημα τυποποίησης. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης τηρεί και δημοσιεύει τους καταλόγους τεχνικών προδιαγραφών.

 

β. συμφωνούν με την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση που χορηγείται με διαδικασία του άρθρου 6.

 

γ. συμφωνούν με τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στο βαθμό που δεν υπάρχουν αντίστοιχες εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές.

 

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναδημοσιεύουν περιοδικά τους πίνακες των προϊόντων που καταρτίζει η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των οποίων η διάθεση στην αγορά, απαιτεί μια απλή δήλωση του κατασκευαστή περί συμμορφώσεως με τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες, regles d' art. Τα προϊόντα αυτά δεν οφείλουν να φέρουν την σήμανση .

 

4. Ο κατασκευαστής ή το αντιπρόσωπός του είναι υπεύθυνος για την επίθεση της σήμανσης CE στο ίδιο το προϊόν ή σε στερεωμένη στο προϊόν ετικέτα ή στη συσκευασία του ή στα εμπορικά συνοδευτικά έγγραφα. Δείγμα της σήμανσης CE περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ, όπου ορίζονται και οι προϋποθέσεις χρησιμοποίησης της.

 

5. Όταν τα προϊόντα διέπονται και από άλλες διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν άλλα θέματα και προβλέπουν την σήμανση συμμόρφωσης , τότε η σήμανση , υποδηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν και τις απαιτήσεις των άλλων εκείνων διατάξεων.

 

Εάν ωστόσο η νομοθεσία επιτρέπει στον κατασκευαστή να επιλέξει στη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, το σύστημα που θα εφαρμόζει, η σήμανση CE υποδηλώνει τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της νομοθεσίας που εφαρμόζει ο κατασκευαστής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.