Προεδρικό διάταγμα 334/94 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της ορθής χρησιμοποίησης της σήμανσης CE στην αγορά, στο χώρο παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό. Για το σκοπό αυτό έχουν άμεση πρόσβαση στους εργοστασιακούς και τους τελωνειακούς χώρους και εκδίδουν σχετικές εγκυκλίους για τον τρόπο ελέγχου της ορθής χρησιμοποίησης της σήμανσης.

 

2. Κάθε αντικανονική επίθεση της σήμανσης CE που διαπιστώνεται, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του να μεριμνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος προς τις προδιαγραφές περί την σήμανση CE και την παύση της παράβασης υπό τους όρους που επιβάλλει με απόφασή του ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

Αν το προϊόν συνεχίζει να μην είναι σύμφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές, το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να περιοριστεί ή να απαγορευτεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή να εξασφαλιστεί η απόσυρσή του από την αγορά, σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση στα προϊόντα ή στη συσκευασία τους άλλων σημάνσεων που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σημασία και τη γραφική απεικόνιση CE. Οποιαδήποτε άλλη σήμανση μπορεί να επιτίθεται στα δομικά προϊόντα σε ετικέτα στερεωμένη στα προϊόντα, στη συσκευασία τους ή στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήμανση CE.

 

4. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ένα προϊόν που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4, ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με απόφασή του διατάσσει την απόσυρση του εν λόγω προϊόντος από την αγορά, απαγορεύει ή περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του και επιβάλει οιονδήποτε δεσμευτικό όρο κρίνει αναγκαίο. Ενημερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τα ληφθέντα μέτρα, αναφέροντας τους λόγους, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται:

 

α. σε μη τήρηση των άρθρων 3 και 4, όταν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 5,

 

β. σε κακή εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών του άρθρου 5.

 

γ. σε ελλείψεις των τεχνικών προδιαγραφών του άρθρου 5.

 

5. Ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων, προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία, στους παραβάτες των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και χρηματικό πρόστιμο μέχρι το 100 - πλαίσιο της εμπορικής αξίας του ακατάλληλου προϊόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.