Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 173

Άρθρο 173: Τουριστικές εγκαταστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 1 του από 20-01-1988 προεδρικού διατάγματος, διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 173/Δ/1988))

 

Α. Λειτουργικές μορφές τουριστικών εγκαταστάσεων:

 

1. Τουριστικές εγκαταστάσεις για την εφαρμογή του άρθρου αυτού θεωρούνται:

 

α) ξενοδοχεία κλασσικού τύπου

β) ξενοδοχεία τύπου motel

γ) ξενοδοχεία τύπου ξενώνα

δ) ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων

ε) ξενοδοχεία μικτής λειτουργικής μορφής (δηλαδή κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων)

στ) οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) με οικίσκους ή χωρίς οικίσκους.

 

2. Προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου οι εγκαταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να δημιουργούνται σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, (προδιαγραφές γηπέδου, κτιριακές, εξοπλισμού, λειτουργικές κ.λ.π.) και να λαμβάνουν τις κατά νόμο άδειες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

Β. Χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων

 

1. Η χωροθέτηση των τουριστικών εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια χρήσεων γης της κάθε περιοχής και τις κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής, στα πλαίσια της περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης και των γενικότερων αναπτυξιακών στόχων, μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και η διαφύλαξη της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

 

2. Γήπεδα, για τα οποία δεν είναι δυνατή η χωροθέτηση δραστηριοτήτων τουρισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν εξετάζονται για την καταλληλότητά τους για την ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων.

 

Μέχρι την ολοκλήρωση των σχεδίων χρήσεων γης για κάθε περιοχή, η χωροθέτηση των τουριστικών εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της οικονομικής, χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.

 

Γ. Όροι δόμησης

 

Οι όροι δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων ορίζονται ως εξής:

 

α) για γήπεδα εμβαδού μέχρι 50 στρέμματα ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,2.

 

β) για γήπεδα εμβαδού μέχρι 100 στρέμματα ο συντελεστής δόμησης για τα πρώτα 50 στρέμματα ορίζεται όπως στην περίπτωση α' και για τα επιπλέον δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,15.

 

γ) για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 100 στρεμμάτων ο συντελεστής δόμησης για τα πρώτα 100 στρέμματα ορίζεται όπως στην περίπτωση β' και για τα επιπλέον δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,10.

 

δ) το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 10,50 m με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της επιφάνειας κτιρίων ύψους μεγαλύτερου των 7,50 m δεν θα υπερβαίνει το 30% της πραγματοποιούμενης κάλυψης του κτιρίου.

 

Κατ' εξαίρεση, για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που βρίσκονται στη ζώνη των 200 m από τη γραμμή αιγιαλού, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,5 m.

 

Τα ελάχιστα ελεύθερα ύψη των χώρων των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ορίζονται ως εξής:

 

υπνοδωμάτια: 2,40 m ή 2,50 m για μονάδες Α και ΑΑ τάξης.
λουτρά: 2.20 m.
Χώροι υποδοχής: 2,70 m ή 3.00 m για μονάδες Α και ΑΑ τάξης.
μαγειρεία και υπόλοιποι χώροι εργασίας: 2,70 m.

 

Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με ύψος το πολύ 2 m. Μεγαλύτερο ύψος από 2 m μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για την προσαρμογή του κτιρίου προς το περιβάλλον (κλιματολογικές συνθήκες ή αρχιτεκτονικός χαρακτήρας των κτισμάτων της περιοχής).

 

Στα γήπεδα που παρουσιάζουν κλίσεις εδάφους πάνω από 15%, επιβάλλεται η κλιμάκωση του κτιρίου για την προσαρμογή του στη φυσική μορφή του εδάφους σύμφωνα με το άρθρο 256 παράγραφος 1.

 

ε) σε κτίριο τουριστικού καταλύματος που λειτουργεί νόμιμα είναι δυνατή η καθ' ύψος επέκταση στο ίδιο περίγραμμα έστω και αν δεν τηρείται η κατά την παράγραφο Ε1 του άρθρου αυτού απόσταση από τη γραμμή αιγιαλού και οι ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου που ορίζονται στην παρακάτω περίπτωση (στ) με την επιφύλαξη του άρθρου 187 παράγραφος 5.

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου είναι το οριζόμενο στην περίπτωση δ.

 

στ) η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζεται:

 

για κτίρια ύψους μέχρι 7,50 m, σε 10 m.
για κτίρια ύψους μέχρι 10,50 m, σε 15 m.

 

ζ) το μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου ορίζεται σε 20% της επιφάνειάς του.

 

η) το γήπεδο στο οποίο ανεγείρεται τουριστική εγκατάσταση πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν 4.000 m2.

 

Δ. Όροι δόμησης χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης (camping).

 

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου Γ για τους χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης (κάμπινγκ) με οικίσκους ή χωρίς οικίσκους ισχύουν οι ακόλουθοι όροι δόμησης:

 

α) ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου: 8.000 m2.

β) μέγιστο ποσοστό κάλυψης 10% της επιφάνειάς του γηπέδου.

γ) Συντελεστής δόμησης 0,1.

δ) ανεξάρτητα από το εμβαδόν του γηπέδου, η μέγιστη συνολική εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000 m2.

ε) το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε 4,5 m με 1 επιτρεπόμενο όροφο.

 

Επίσης απαγορεύεται η δημιουργία υπογείων ακόμη και για βοηθητικές χρήσεις.

 

στ) για τα υπόλοιπα ισχύουν οι όροι δόμησης της προηγουμένης παραγράφου Γ καθώς και οι ειδικές διατάξεις - περιορισμοί της επόμενης παραγράφου Ε.

 

Ε. Ειδικές διατάξεις και περιορισμοί.

 

1. Τα κτίρια των τουριστικών εγκαταστάσεων τοποθετούνται σε απόσταση 50 m τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

2. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων από ένα κτισμάτων μέσα στο γήπεδο με τήρηση των διατάξεων του άρθρου αυτού για τους όρους δόμησης.

 

3. Σε περίπτωση που ο κτιριακός όγκος υπερβαίνει τις 4.000 m3, απαιτείται διάσπασή του, σε μικρότερους όγκους.

 

4. Η αρχιτεκτονική μελέτη ελέγχεται από τις κατά τόπους Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για τη μορφολογική προσαρμογή της με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

 

5. Για γήπεδα τουριστικών εγκαταστάσεων μέχρι 15 στρέμματα, απαιτείται εκτός των άλλων σχέδιο γενικής διάταξης, σχέδιο της σχέσης και οργάνωσης των ελεύθερων χώρων και μέθοδος διατήρησης θέας, καθώς και προσπέλασης προς την παραλία εφόσον το γήπεδο είναι παραλιακό. Για τα μεγαλύτερα των 15 στρεμμάτων απαιτείται επιπλέον και μελέτη σύνδεσης με τα δίκτυα υποδομής της ευρύτερης περιοχής. Ως παραλιακό γήπεδο θεωρείται το πρώτο γήπεδο μετά τη γραμμή αιγιαλού.

 

6. Επίσης εάν το γήπεδο ή τμήμα αυτού έχει κλίση πάνω από 30%, απαιτείται η υποβολή αρχιτεκτονικής προμελέτης και σχεδίου διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου στο στάδιο της έγκρισης καταλληλότητας από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο τμήμα οικοδομείται.

 

7. α) Ανώτατο όριο εκμετάλλευσης ορίζονται τα 4.000 m2. Είναι δυνατή η υπέρβαση του ορίου εκμετάλλευσης των 4.000 m2 με την προϋπόθεση, πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας, να παραχωρηθεί με συμβολαιογραφική πράξη και χωρίς αποζημίωση στο δήμο ή κοινότητα, στα όρια του οποίου ανήκει το γήπεδο, έκταση ανάλογη με την επιπλέον των 4.000 m2 εκμετάλλευση, με τον ακόλουθο τρόπο:

 

α)α) για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 4.000 m2 και μέχρι 10.000 m2 παραχωρείται έκταση ίση με την επιπλέον του ανώτατου ορίου εκμετάλλευσης.

 

β)β) για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 10.000 m2 και μέχρι 17.500 m2 για τα πρώτα 10.000 m2 παραχωρείται έκταση ίση με την καθοριζόμενη στην προηγούμενη περίπτωση και για τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα έκταση ίση με την επιπλέον των 10.000 m2 εκμετάλλευση προσαυξημένη κατά το μισό της επιπλέον αυτής εκμετάλλευσης, δηλαδή των 10.000 m2.

 

γ)γ) για εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 17.500 m2 για τα πρώτα 17.500 m2 παραχωρείται έκταση ίση με την καθοριζόμενη στην προηγούμενη περίπτωση και για τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα έκταση ίση με το διπλάσιο της επιπλέον των 17.500 m2 εκμετάλλευση προσαυξημένη κατά το μισό της επιπλέον αυτής εκμετάλλευσης, δηλαδή των 17.500 m2.

 

β) Η αρτιότητα και τα ποσοστά εκμετάλλευσης του γηπέδου υπολογίζονται σε ολόκληρο το γήπεδο, πριν από την προβλεπόμενη στην παράγραφο αυτή παραχώρηση. Το τμήμα του γηπέδου, που παραχωρείται καθορίζεται στο σχέδιο της γενικής διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου Ε. Πάντως, το τμήμα αυτό πρέπει να είναι σε θέση εύκολα προσπελάσιμη από κοινόχρηστο χώρο.

 

Ως Χρήσεις γης της έκτασης αυτής ορίζονται μόνο οι συναφείς με τη συλλογική αναψυχή, όπως τουριστικά περίπτερα, αθλοπαιδιές, λουτρικές εγκαταστάσεις και άλλες μη οχλούσες την τουριστική εγκατάσταση χρήσεις κοινωνικού εξοπλισμού και κοινωνικής-τεχνικής υποδομής και αποκλείονται κάθε λειτουργικής μορφής ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης (camping).

 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκποίηση εκ μέρους του δήμου ή της κοινότητας της έκτασης, την κυριότητα της οποίας αποκτούν σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου αυτής.

 

8. Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη νομαρχία η κατά την προηγούμενη περίπτωση 7 υποχρέωση παραχώρησης τμήματος του γηπέδου, είναι δυνατό να μετατραπεί σε υποχρέωση καταβολής προς τον οικείο δήμο ή κοινότητα χρηματικού ποσού. Η τιμή μονάδας στην περίπτωση αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις απαλλοτριώσεις.

 

Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του νομάρχη μετά α) από γνωμοδότηση του οικείου δήμου ή κοινότητας και β) από εισήγηση των αρμοδίων πολεοδομικών υπηρεσιών. Η γνωμοδότηση του οικείου δήμου ή κοινότητας εκδίδεται σε προθεσμία 2 μηνών, αφότου ζητηθεί αυτό από τη νομαρχία, στην περίπτωση δε που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η συναίνεση του δήμου ή της κοινότητας θεωρείται δεδομένη. Η απόφαση του νομάρχη εκδίδεται σε συνολική προθεσμία 4 μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη το αίτημα της μετατροπής θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτό.

 

Η κατά τα παραπάνω γνώμη των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων βασίζεται στον πολεοδομικό σχεδιασμό, που έχει πραγματοποιηθεί για τις αντίστοιχες περιοχές (τυχόν μελέτες ή αποφάσεις γενικών πολεοδομικών σχεδίων, ζωνών οικιστικού ελέγχου ή ζωνών ειδικών χρήσεων κ.λ.π.) αλλά και γενικά στην εκτίμηση αναγκών κοινωνικής και τεχνικής υποδομής ή σε περιβαλλοντικά δεδομένα.

 

Τα περιερχόμενα στο δήμο ή κοινότητα χρηματικά ποσά κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και διατίθενται υποχρεωτικά για τις ανάγκες καθαριότητας, φωτισμού, για τη δημιουργία έργων κοινωνικής - τεχνικής υποδομής ή κοινωνικού εξοπλισμού, καθώς και για έργα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

 

Στην παραπάνω απόφαση του νομάρχη ορίζονται μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου οι δόσεις στις οποίες κατανέμεται η οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα, με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η αποπληρωμή του συνόλου της εισφοράς μέσα στα πρώτα 3 χρόνια από την έκδοση της προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας της μονάδας.

 

Η αναστροφή της παραχώρησης της έκτασης και η μετατροπή της αντίστοιχης υποχρέωσης σε χρηματική, είναι δυνατή οποτεδήποτε, ακόμα και μετά την αποπεράτωση της τουριστικής εγκατάστασης, εφόσον συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου και έκδοση απόφασης του νομάρχη μετά από τήρηση της παραπάνω αναφερόμενης διαδικασίας.

 

Στην περίπτωση αυτή η τιμή μονάδας υπολογίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω αλλά με βάση την αξία της έκτασης κατά το χρόνο της αναστροφής.

 

9. Όταν δημιουργείται αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ή κλειστό κολυμβητήριο (πισίνα) ή χώρος γυμναστηρίου- σάουνα, σε υπόγειο χώρο. πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι όροι υγιεινής, αερισμού, φωτισμού, μόνωσης και πυρασφάλειας. Σε περίπτωση που κλειστό κολυμβητήριο (πισίνα) δημιουργείται σε χώρο πάνω από το έδαφος, ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου προσαυξάνεται αντίστοιχα.

 

10. Δεν επιτρέπεται η μετατροπή σε τουριστική της χρήσης κτιρίων, που κτίζονται για άλλη χρήση, εφόσον δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται τα κτίσματα, που χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

 

11. Κτίρια που ανεγείρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν μπορούν ν' αλλάξουν χρήση, εφόσον οι προβλεπόμενοι όροι δόμησης για τα κτίρια της νέας χρήσης είναι δυσμενέστεροι από τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Το ίδιο ισχύει και για τις υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις.

 

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

 

α) η σύναψη σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1652/1986 (ΦΕΚ 167/Α/1986) και

 

β) η μετατροπή τουριστικών εγκαταστάσεων σε κοινωφελείς μετά από σχετική απόφαση του οικείου νομάρχη για έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114.

 

Η αλλαγή χρήσης κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 381 παράγραφος 2.

 

Ζ. Ειδικές διατάξεις για την επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων και προστασία από το θόρυβο.

 

1. Υγρά απόβλητα.

 

Δεν επιτρέπεται η διάθεση των υγρών αποβλήτων των νέων τουριστικών εγκαταστάσεων στη θάλασσα ανεξάρτητα από το βαθμό καθαρισμού τους. Αυτή επιτρέπεται μόνο στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία τεχνικά είναι αδύνατον να γίνει στο έδαφος επιφανειακά ή υπεδάφια, εξαιτίας έλλειψης απορροφητικότητας του εδάφους ή εξαιτίας των ειδικών υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των επόμενων περιπτώσεων α και δ κατά το μέρος που η τελευταία αναφέρεται στη διάθεση στη θάλασσα. Η αδυναμία διάθεσης αποδεικνύεται με ειδική τεχνική μελέτη για τα χαρακτηριστικά του εδάφους και υπεδάφους που υποβάλλεται και εγκρίνεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

 

Στις νέες τουριστικές εγκαταστάσεις απαιτείται η ύπαρξη και η κανονική λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας διάθεσης υγρών. Οι ελάχιστοι όροι επεξεργασίας για κάθε περίπτωση είναι:

 

α) διάθεση στο έδαφος επιφανειακά (για άρδευση ή απορρόφηση) ή στη θάλασσα.

 

α)α) για μονάδες με δυναμικότητα μεγαλύτερη ή ίση από 300 άτομα αερόβιος βιολογικός καθαρισμός βαθμού απόδοσης μεγαλύτερης από 94% σε ΒΟD5 και στην έξοδο της εγκατάστασης ΒΟD5 * 25 < mg/L και αιωρούμενα στερεά 5 * 30 mg/L Καθώς και αποτελεσματική απολύμανση.

 

β)β) Για μονάδες με δυναμικότητα μικρότερη από 300 άτομα, αερόβιος βιολογικός καθαρισμός βαθμού απόδοσης μεγαλύτερης από 90% σε BOD5 και στην έξοδο της εγκατάστασης BOD5 ≤ 25 mg/L και αιωρούμενα στερεά ≤ 50 mg/L και αποτελεσματική απολύμανση.

 

β) Διάθεση στο έδαφος υπεδάφια.

 

Ύπαρξη σηπτικής δεξαμενής πριν από τη διάθεση σε βόθρους και απορροφητικές στοές, με την προϋπόθεση ότι η διάθεση γίνεται 3 τουλάχιστον m πάνω από την ανώτερη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και να υπάρχει κατάλληλα αποδεδειγμένη απορροφητικότητα του εδάφους σε σχέση με τις διαστάσεις του συστήματος απορρόφησης και του όγκου αποβλήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

γ) Διάθεση σε δίκτυο υπονόμων ακαθάρτων.

 

α)α) Εφόσον υπάρχει κανονισμός λειτουργίας δικτύου, εγκαταστάσεις που η έξοδός τους είναι σύμφωνη με τα όρια απόρριψης.

 

β)β) Εφόσον δεν υπάρχει τελική επεξεργασία των συνολικών υγρών αποβλήτων του δικτύου υψηλού βαθμού απόδοσης BOD5 και ανά πάσα στιγμή ο λόγος του συνόλου των αποχετευόμενων από κατοικίες προς το σύνολο των φιλοξενουμένων ατόμων από τουριστικές εγκαταστάσεις είναι:

 

< 0,5 εγκαταστάσεις αερόβιου βιολογικού καθαρισμού βαθμού απόδοσης μεγαλύτερου από 94% σε BOD5.
≥ 0,5 και < 1 εγκαταστάσεις αερόβιου βιολογικού καθαρισμού βαθμού απόδοσης μεγαλύτερου από 90% σε BOD5.
≥ 1 και < 2 εγκαταστάσεις αερόβιου βιολογικού καθαρισμού βαθμού απόδοσης μεγαλύτερου από 80% σε BOD5.
≥ 2 και < 6 εγκαταστάσεις επεξεργασίας βαθμού απόδοσης ≥ 35% σε BOD5.
≥ 6 εγκαταστάσεις εσχαρισμού και σηπτικής δεξαμενής.

 

δ) Στις εγκαταστάσεις αερόβιων βιολογικών καθαρισμών πρέπει να υπάρχει εγκαταστημένος εφεδρικός μηχανολογικός εξοπλισμός (αεροσυμπιεστές, αντλίες, συσκευές απολύμανσης κ.λ.π.) με τους αντίστοιχους αυτοματισμούς για την εναλλάξ λειτουργία και σήμανση συναγερμού σε περίπτωση βλάβης, καθώς και εφεδρική πηγή ενέργειας που τροφοδοτεί αυτόματα την εγκατάσταση σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού δικτύου ή ανάλογη διάταξη που αποτρέπει τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης στις εγκαταστάσεις των αερόβιων βιολογικών ανεξάρτητα αν τοποθετούνται σ' ανοικτό ή κλειστό χώρο, οι επιφάνειες των υγρών πρέπει να είναι ορατές και επισκέψιμες σ' όλη την έκταση. Τόσο οι εγκαταστάσεις όσο και τα πεδία διάθεσης στο έδαφος επιφανειακά πρέπει να είναι καλά προστατευμένα από την είσοδο ζώων ή αναρμόδιων προσώπων.

 

Σε περίπτωση διάθεσης, στη θάλασσα η εκβολή των λυμάτων σ' αυτή γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 250 m από την ακτή και σε βάθος όχι μικρότερο από 8 m.

 

Πριν από τη διάθεση στο έδαφος επιφανειακά ή στους υπονόμους ή στη θάλασσα των επεξεργασμένων αποβλήτων θα υπάρχει φρεάτιο δειγματοληψίας εύκολα και ανά πάσα στιγμή προσπελάσιμο για έλεγχο.

 

Σε περίπτωση γειτνίασης τουριστικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται η από κοινού συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων με κοινή ευθύνη.

 

2. Θόρυβος.

 

α) Όλες οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες (π.χ. εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, αντλιοστάσια, εξαεριστήρες) πρέπει να είναι ηχητικά άριστα μονωμένες και τοποθετημένες σε τόση απόσταση από τους χώρους ανάπαυσης των φιλοξενουμένων, ώστε η στάθμη θορύβου μέσα σ' αυτούς τους χώρους (με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα) ή στις σκηνές των κατασκηνώσεων παραθερισμού (camping) να μην ξεπερνά τα 35 dB (Α)

 

Οι μετρήσεις που γίνονται μετά τη λειτουργία της ξενοδοχειακής - τουριστικής εγκατάστασης για την εξακρίβωση της τήρησης του παραπάνω ορίου της στάθμης του θορύβου πρέπει να παίρνουν υπόψη την επικρατούσα στην περιοχή στάθμη του θορύβου βάθους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

 

Διαφορά σε dB(Α) μεταξύ της μετρούμενης συνολικής στάθμης θορύβου και της στάθμης θορύβου

Αριθμός dB (Α) πρέπει να αφαιρείται από τη μετρούμενη συνολική στάθμη θορύβου

βάθους >9

0

9-6

1

5-4

2

3

3

βάθους <3

δεν πρέπει να γίνονται μετρήσεις

 

β) Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο της στάθμης θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από τις τουριστικές εγκαταστάσεις μετρούμενο στα όρια της ιδιοκτησίας της εγκατάστασης, είναι 50 dB(Α).

 

3. Οι παραπάνω όροι των υποπαραγράφων 1 και 2 αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της τουριστικής - ξενοδοχειακής εγκατάστασης.

 

4. Εάν από άλλες διατάξεις απαιτούνται όροι επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων ή καταστολής θορύβου αυστηρότεροι από τους παραπάνω, αυτοί υπερισχύουν.

 

Η. Μεταβατικές διατάξεις και άλλες ρυθμίσεις.

 

1. Εάν μέχρι την 28-01-1988 (ημέρα δημοσίευσης του από 20-01-1988 προεδρικού διατάγματος), έχουν υποβληθεί στον ΕΟΤ δικαιολογητικά για την έγκριση καταλληλότητας γηπέδου ή υπάρχει σε ισχύ έγκριση καταλληλότητας γηπέδου από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ή έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ή υπάρχει σε ισχύ οικοδομική άδεια, τότε είναι δυνατό κατά την κρίση του κυρίου του γηπέδου η οικοδομική άδεια να χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως ίσχυε μέχρι την ημερομηνία αυτή ή η άδεια να εκτελεσθεί όπως εκδόθηκε.

 

2. Στις παραπάνω περιπτώσεις, όταν παραχωρείται τμήμα του γηπέδου στον οικείο δήμο ή κοινότητα, είναι δυνατό κατά την κρίση του κυρίου του γηπέδου, να εφαρμοσθούν οι διατάξεις των παραγράφων Ε7 και Ε8 του παρόντος άρθρου αντί των σχετικών διατάξεων του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος, όπως ίσχυαν κατά την 28-01-1988 (ημέρα δημοσίευσης του από 20-01-1988 προεδρικού διατάγματος).

 

3. Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω παραγράφου 1 και ζητηθεί από τους κυρίους του γηπέδου για την έκδοση της οικοδομικής άδειας η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, είναι υποχρεωτική η λήψη εκ νέου των αντιστοίχων εγκρίσεων ή αδειών μόνο εφόσον με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος επιδιώκεται η οποιαδήποτε μεταβολή όπως π.χ. δυναμικότητας, εκμετάλλευσης αρχιτεκτονικών σχεδίων κ.λ.π.

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου Ζ' του άρθρου 173 του παρόντος για την επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων και την προστασία από το θόρυβο καταλαμβάνουν όλες τις υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις. Υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις λειτουργούν νομίμως με τους όρους και περιορισμούς που τους έχουν επιβληθεί για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ' του άρθρου 173 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, δεν επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας της εγκατάστασης αν δεν έχει συμμορφωθεί με αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Η.4 προστέθηκε με την παράγραφο ΣΤ17.6 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.