Νόμος 711/77 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατά το προηγούμενο άρθρο έγκριση έχει ισχύ ένα έτος από της έκδοσής της, εντός δε του χρονικού αυτού διαστήματος ο δικαιούχος οφείλει να προβεί στις δέουσες ενέργειες προς τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών της οικείας Νομαρχίας, για την ταξινόμηση του λεωφορείου, τη χορήγηση των πινακίδων και την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Σε περίπτωση παρέλευσης ενός έτους από την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να εξασφαλίσει την άδεια κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου, η ισχύς της έγκρισης παύει αυτοδικαίως. Με απόφαση Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού η προθεσμία θέσης του τουριστικού λεωφορείου σε κυκλοφορία δύναται να παραταθεί για 6 ακόμη μήνες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 2446/1996 (ΦΕΚ 276/Α/1996).

 

2. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών και των οικείων Νομαρχιών υποχρεούνται να κοινοποιούν εις τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού τα στοιχεία κυκλοφορίας του Τουριστικού Λεωφορείου δημοσίας χρήσεως εντός τριάκοντα ημερών από της εκδόσεώς των προς εγγραφή εις το υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατ' άρθρο 13 του παρόντος τηρούμενο Μητρώον τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.