Νόμος 4070/12 - Άρθρο 111

Άρθρο 111: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ειδικές άδειες οδήγησης επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων των οποίων η ισχύς έχει λήξει ή θα λήξει, ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος νόμου.

 

2. Υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στο πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτό μέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 103.

 

3. Με δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμόζεται για πρώτη φορά η διαδικασία των άρθρων 106 έως και 110, σε συνδυασμό με το άρθρο 85. Για την περίπτωση αυτή και μόνον, οι προθεσμίες και διορίες που προβλέπονται στο άρθρο 106 για τη διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου, καταθέσεως αιτήσεων και εκδόσεως των σχετικών αδειών εφαρμόζονται αντίστοιχα. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, οι αποφάσεις των Περιφερειαρχών που θα εκδοθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 για τις ακόλουθες έδρες, θα περιλαμβάνουν την προκήρυξη θέσης σε κυκλοφορία τουλάχιστον των εξής νέων αδειών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης ανά έδρα:

 

α) για την έδρα - ενιαία διοικητική μονάδα της υποπεριπτώσεως α)α' της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του άρθρου 83, προκήρυξη τουλάχιστον 100 αδειών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης, εκ των οποίων τα 30 θα είναι ειδικά διασκευασμένα ώστε να μπορούν να μεταφέρουν Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ),

 

β) για την έδρα - ενιαία διοικητική μονάδα της υποπεριπτώσεως β)β' της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του άρθρου 83, προκήρυξη τουλάχιστον 30 αδειών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης, εκ των οποίων τα 9 θα είναι ειδικά διασκευασμένα ώστε να μπορούν να μεταφέρουν Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ),

 

γ) για τις έδρες - διοικητικές μονάδες των πόλεων της Πάτρας, Ηρακλείου και Λάρισας, προκήρυξη τουλάχιστον 10 αδειών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης σε κάθε μία, εκ των οποίων τα 3 θα είναι ειδικά διασκευασμένα ώστε να μπορούν να μεταφέρουν Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).

 

Οι ως άνω άδειες επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων Ειδικής Μίσθωσης, εφ' όσον δεν ζητηθούν από ιδιοκτήτες επιβατηγών δημόσιας χρήσης ΤΑΞΙ σε αντικατάσταση αυτών των αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγούνται σε όποιον έχει κάνει σχετική αίτηση σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος νόμου.

 

4. Κατά την διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου, οι κατέχοντες άδεια επιβατηγών δημόσιας χρήσης ΤΑΞΙ που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε επιβατηγά δημόσιας χρήσης Ειδικής Μίσθωσης, υποβάλλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, αλλά αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφισταμένης άδειάς τους επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.

 

5. Οι κάτωθι κατηγορίες επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων χαρακτηρίζονται επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα Ειδικής Μίσθωσης και λειτουργούν σύμφωνα με τις σχετικές για την κατηγορία αυτή διατάξεις, πλην των διατάξεων περί έδρας για τις περιπτώσεις α και β:

 

α. Τα επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα οι άδειες των οποίων έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 16 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997) και της υπ' αριθμόν οίκοθεν Β21336/462/09-07-1997 (ΦΕΚ 46/Β/1997) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

β. Τα επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα οι άδειες των οποίων έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτώσεως (α) της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006).

 

6. Τα επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα (λιμουζίνες) τα οποία έχουν χαρακτηριστεί τουριστικά σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 500321/1996 (ΦΕΚ 391/Β/1996) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εξακολουθούν να λειτουργούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

 

7. Ειδικά για τις έδρες - διοικητικές μονάδες των Περιφερειών όπου έως τη δημοσίευση του παρόντος έχει εφαρμοστεί για πρώτη φορά η διαδικασία αδειοδότησης των άρθρων 85 και 106 του νόμου 4070/2012, οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης παραχώρησης θέσης σε κυκλοφορία Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, δύνανται να τα ταξινομήσουν έως τις 30-04-2015. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία, χωρίς να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστίθεται με την παράγραφο 15 του άρθρου 31 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.