Νόμος 4070/12 - Άρθρο 110

Άρθρο 110: Εγγυητική Επιστολή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφανείας στο πρόσωπό τους, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του παρόντος οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού 5.000 € για καθεμία άδεια για την οποία ενδιαφέρονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 31 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συντεταγμένες στην Ελληνική ή να συνοδεύονται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση.

 

3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

(α) την ημερομηνία έκδοσης,

(β) τον εκδότη,

(γ) τον αριθμό της εγγύησης,

(δ) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

(ε) τα στοιχεία του ενδιαφερομένου υπέρ του οποίου εκδίδεται.

 

4. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει και τους ακόλουθους όρους:

 

(α) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ενστάσεως διζήσεως,

(β) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε 3 ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση,

(γ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου,

(δ) να είναι διάρκειας 1 έτους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.