Νόμος 4070/12 - Άρθρο 146

Άρθρο 146: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 10, οι διατάξεις του Α' Κεφαλαίου του παρόντος Μέρους Δ' εφαρμόζονται στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται από την έναρξη ισχύος του και εφεξής.

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), όπως τροποποιείται με την παράγραφο 3 του άρθρου 123 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν έχει υπογραφεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του, η σύμβαση εξαγοράς του ακινήτου.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), όπως τροποποιούνται με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 124 του παρόντος, εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που δεν έχουν αρμοδίως εγκριθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του, τα κτηματολογικά στοιχεία της απαλλοτρίωσης.

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 7Α του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του άρθρου 125 του παρόντος, εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που δεν έχει κατατεθεί, μέχρι την έναρξη της ισχύος του, αίτηση του υπόχρεου φορέα για ειδική άδεια για προσωρινή κατάληψη και προσδιορισμό εύλογης αποζημίωσης από το αρμόδιο Εφετείο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 281 του νόμου [Ν] 4364/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016).

 

5. Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), που προστίθεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 126 του παρόντος, εφαρμόζεται από τη δημοσίευση του παρόντος, στις απαλλοτριώσεις που έχει οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία αυτή συμπληρωθεί δεκαετία από της συντελέσεώς τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι καταθέτες των γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης εξ απαλλοτριώσεως γνωστοποιούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τα στοιχεία των απαλλοτριώσεων που εμπίπτουν στην υποχρέωση επιστροφής των αδιάθετων υπολοίπων.

 

6. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), που προστίθεται με την παράγραφο 3 του άρθρου 126 του παρόντος, εφαρμόζεται στις απαλλοτριώσεις που δεν έχει συζητηθεί η αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου.

 

7. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 4 του άρθρου 126 του παρόντος, ισχύει και στις συντελεσμένες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος απαλλοτριώσεις και εφόσον δεν μπορεί να αποδειχθεί ο χρόνος καταλήψεως του ακινήτου, η προθεσμία παραγραφής δεν συμπληρώνεται προ της παρόδου έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), όπως τροποποιείται με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 127 του παρόντος και οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 12 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), όπως τροποποιούνται με το άρθρο 128 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και στις απαλλοτριώσεις που κηρύχτηκαν πριν την έναρξη ισχύος του και εφόσον κατά το χρόνο αυτόν έχει ήδη καθορισθεί και κοινοποιηθεί στον αιτούντα την ανάκληση της απαλλοτρίωσης το ύψος της καταβλητέας αποζημίωσης, για την παρακατάθεσή της ισχύουν οι διατάξεις των τριών πρώτων εδαφίων της παραγράφου 4 και η ανάκληση θεωρείται συντελεσθείσα με την παρακατάθεση της πρώτης δόσης.

 

9. Οι παράγραφοι:

 

α) 2 και 4 του άρθρου 13,

β) 1 και 6 του άρθρου 15,

γ) 4 και 8 του άρθρου 16,

δ) 4 και 6 του άρθρου 18,

ε) 8 και 10 του άρθρου 19,

στ) 1, 8 και 9,

ζ) 1 του άρθρου 24 και

η) 3, 4, 5 και 11 του άρθρου 26

 

του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις των άρθρων 128, 129, 130, 131 και 132 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος απαλλοτριώσεις.

 

10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), που προστίθεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 132 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις αναιρέσεως.

 

11. Όπου στις διατάξεις των νόμων 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) και 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008) αναφέρονται το Υπουργείο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, νοούνται αντίστοιχα το Υπουργείο και ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πλην αν ορίζεται άλλως στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

12. Τα νομαρχιακά μητρώα των άρθρων 105 και 106 του νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008) μετονομάζονται σε μητρώα περιφερειακών ενοτήτων και τηρούνται από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των περιφερειακών ενοτήτων των περιφερειών του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010). Οι σχετικές με την τήρηση των μητρώων αρμοδιότητες των νομαρχιακών συμβουλίων δημοσίων έργων του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 186/1996 (ΦΕΚ 213/Α/1996) ασκούνται από τα περιφερειακά τεχνικά συμβούλια του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 186 περίπτωση VII. α. του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), μετά τη συγκρότησή τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.