Νόμος 4070/12 - Άρθρο 175

Άρθρο 175: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Αλιευτικός τουρισμός είναι η ειδική μορφή τουρισμού, η οποία συνίσταται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών συνδεδεμένων με την αλιεία, τη σπογγαλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τις σχετικές με αυτές πρακτικές και τεχνικές, παραδόσεις και τοπικά έθιμα, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία.

 

β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια των επιβατών και των πλοιοκτητών, στα επαγγελματικά σκάφη αλιείας, τα οποία ασκούν αλιευτικό τουρισμό, θα ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

γ. Πάσης φύσεως θέματα που αφορούν στην έκδοση εισιτηρίων, στον τρόπο διάθεσής τους και που άπτονται της άσκησης του αλιευτικού τουρισμού θα ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

2. Ο Αλιευτικός Τουρισμός περιλαμβάνει επίσης:

 

α. την επίδειξη τεχνικών αλιείας, σπογγαλιείας, και μεθόδων εκτροφής και καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών και της χρήσης συγκεκριμένων μεθόδων και εργαλείων από τους ίδιους τους τουρίστες - επισκέπτες ή και την άμεση και ενεργό συμμετοχή των τουριστών - επισκεπτών σε αυτές τις δραστηριότητες και πρακτικές, τόσο στον υδάτινο χώρο όσο και σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στην παράκτια, παρόχθια και παραλίμνια ζώνη,

 

β. την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, εστίασης σε παράκτιες, παρόχθιες και παραλίμνιες περιοχές αλιευτικών κοινοτήτων,

 

γ. την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν με στόχο την ψυχαγωγία και την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών του επισκέπτη - τουρίστα μέσω της επαφής του με την αλιεία και την σπογγαλιεία και το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της και τέλος την διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων για όλα τα ανωτέρω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

3. Επιχείρηση Αλιευτικού Τουρισμού, είναι κάθε επιχείρηση η οποία παρέχει τις υπηρεσίες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και πρέπει: α) να ανήκει σε επαγγελματία αλιέα ή επαγγελματίες αλιείς ή συνεταιρισμούς αυτών ή υδατοκαλλιεργητές ή το κεφάλαιό της να ανήκει τουλάχιστον κατά 50% σε επαγγελματία αλιέα ή επαγγελματίες αλιείς ή συνεταιρισμούς αυτών ή υδατοκαλλιεργητές και β) να χρησιμοποιεί επαγγελματικά αλιευτικά ή και σπογγαλιευτικά σκάφη που είναι επίσημα καταχωρισμένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο ή στο Μητρώο Αλιευτικών σκαφών Εσωτερικών Υδάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, επαγγελματίας αλιέας θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που είναι νόμιμος κάτοχος επαγγελματικού αλιευτικού ή σπογγαλιευτικού σκάφους έστω και σε ποσοστό και το σκάφος είναι καταχωρισμένο στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο ή στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών Εσωτερικών Υδάτων και διεξάγει ατομικά ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα τη δραστηριότητα της επαγγελματικής αλιείας ή της σπογγαλιείας ή τη σύλληψη ή την καλλιέργεια ή τη συγκομιδή υδροβίων οργανισμών σε γλυκά, υφάλμυρα ή θαλάσσια ύδατα, για εμπορικούς σκοπούς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.