Νόμος 4179/13 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Αλιευτικός τουρισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 175 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. α. Αλιευτικός τουρισμός είναι η ειδική μορφή τουρισμού, η οποία συνίσταται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών συνδεδεμένων με την αλιεία, τη σπογγαλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τις σχετικές με αυτές πρακτικές και τεχνικές, παραδόσεις και τοπικά έθιμα, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία.

 

β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια των επιβατών και των πλοιοκτητών, στα επαγγελματικά σκάφη αλιείας, τα οποία ασκούν αλιευτικό τουρισμό, θα ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

γ. Πάσης φύσεως θέματα που αφορούν στην έκδοση εισιτηρίων, στον τρόπο διάθεσής τους και που άπτονται της άσκησης του αλιευτικού τουρισμού θα ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 177 του νόμου 4070/2012 τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Κατά παρέκκλιση από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται σε αλιευτικά ή σπογγαλιευτικά σκάφη εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας, να επιβιβάζουν επισκέπτες - τουρίστες για τη συμμετοχή τους μόνο σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού.}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 178 του νόμου 4070/2012 τροποποιείται ως εξής:

 

{5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου κατισχύουν οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης των Γενικών Κανονισμών Λιμένα.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 182 του νόμου 4070/2012 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Η δραστηριότητα άσκησης του αλιευτικού τουρισμού μπορεί να αρθεί για ένα έτος, με απόφαση της αρμόδιας για την έγκριση της δραστηριότητας υπηρεσίας αν ο υπεύθυνος για το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί αλιευτικού τουρισμού ή την αλιευτική νομοθεσία ή την τουριστική νομοθεσία. Η παρούσα κύρωση επιβάλλεται συμπληρωματικά των ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων που προβλέπονται από διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Μετά την πάροδο του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει εκ νέου δικαιολογητικά και να ακολουθήσει τη διαδικασία για την άσκηση της δραστηριότητας.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 182 του νόμου 4070/2012 τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Εάν μέσα σε διάστημα 5 ετών, η δραστηριότητα του αλιευτικού τουρισμού αρθεί δύο φορές σύμφωνα με την παράγραφο 2, δεν επιτρέπεται στο εξής η άσκηση του αλιευτικού τουρισμού για τον επαγγελματία αλιέα, σπογγαλιέα ή υδατοκαλλιεργητή ή τον πλοιοκτήτη επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.