Νόμος 4070/12 - Άρθρο 181

Άρθρο 181: Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αλιευτικό σκάφος που διατίθεται για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού εφοδιάζεται με σχετική Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού που εκδίδεται και χορηγείται από τη Λιμενική Αρχή που έχει καταχωρήσει το σκάφος στα οικεία μητρώα της.

 

2. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης απόκτησης της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού έχει κάθε επαγγελματίας αλιέας ή σπογγαλιέας κάτοχος αδειοδοτημένου επαγγελματικού αλιευτικού ή σπογγαλιευτικού σκάφους, καθώς και κάθε υδατοκαλλιεργητής και συνεταιρισμός αλιέων που κατέχει αδειοδοτημένο αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα αρμοδιότητας των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού. Στο προεδρικό αυτό διάταγμα καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας, η διάρκεια ισχύος της, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου εκδίδεται η άδεια, ο επιτρεπόμενος αλιευτικός και ο αναγκαίος λοιπός εξοπλισμός, τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και οι αναγκαίοι ελάχιστοι χώροι ενδιαίτησης των αλιευτικών σκαφών, οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο σήμα το οποίο υποχρεούνται να φέρουν τα επαγγελματικά αλιευτικά πλοία που δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό τουρισμό, ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων, η μέγιστη απόσταση από την ακτή, η ανώτατη χρονική διάρκεια του ταξιδιού, οι καιρικές συνθήκες για την εκτέλεση προγραμμάτων αλιευτικού τουρισμού, τα αναγκαία μέσα για την ασφάλεια των επιβαινόντων, καθώς και ζητήματα της ασφάλισής τους σε περίπτωση ατυχήματος, οι ελάχιστες απαιτήσεις για πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι δυνατόν, και θέματα σχετικά με την εκτέλεση των προγραμμάτων του αλιευτικού τουρισμού.

 

4. Η αρμόδια για την έκδοση της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού του παρόντος άρθρου αρχή υποχρεούται εντός μηνός από την έκδοση, ανάκληση ή επαναχορήγηση της, να ενημερώνει εγγράφως τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για την τήρηση του κεντρικού μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας.

 

5. Οι αλιείς κάτοχοι επαγγελματικών αλιευτικών ή και σπογγαλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, πρέπει να ενημερώνουν τα έγγραφα τα σχετικά με την ασφάλεια του σκάφους. Σε περίπτωση μετατροπών στα σκάφη διακόπτεται η ισχύς της ειδικής άδειας του παρόντος άρθρου από την έναρξη των εργασιών μετατροπής και οι πλοιοκτήτες ή οι εκμεταλλευόμενοι αυτά υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας των εργασιών αυτών να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για χορήγηση νέας άδειας. Η ανωτέρω διακοπή γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του αλιέα κατόχου στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.