Νόμος 4070/12 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Ποιότητα υπηρεσιών των καθορισμένων επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι καθορισμένες επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις, δυνάμει των άρθρων 55, 57, 58, 59, 60 και 61 παράγραφος 2 του παρόντος, δημοσιεύουν στον ιστοχώρο τους και σε μία τουλάχιστον εφημερίδα πανελλήνιας, υψηλής κυκλοφορίας, επαρκείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, βάσει των παραμέτρων, των ορισμών και των μεθόδων μέτρησης της ποιότητας της υπηρεσίας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V. Οι δημοσιευόμενες πληροφορίες διαβιβάζονται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να προσδιορίσει επιπλέον το περιεχόμενο, τη μορφή, καθώς και τον τρόπο δημοσίευσής τους, ώστε να εξασφαλίζεται, ότι οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε πλήρεις, συγκρίσιμες και εύχρηστες πληροφορίες.

 

2. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, μπορεί:

 

α) στην περίπτωση που έχουν καθοριστεί οι σχετικές παράμετροι, να ορίζει, μεταξύ άλλων, πρόσθετα πρότυπα ποιότητας της υπηρεσίας για την αξιολόγηση της απόδοσης των επιχειρήσεων όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες και καταναλωτές με αναπηρίες. Πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω δημοσιεύονται και διατίθενται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,

 

β) να θέτει στόχους επιδόσεων για τις επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας, κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος,

 

γ) να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την τήρηση των στόχων αυτών. Ιδίως μπορεί να διατάζει ανεξάρτητους ελέγχους ή παρόμοιες εξετάσεις των στοιχείων επιδόσεων, το κόστος των οποίων καλύπτεται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και η συγκρισιμότητα των δεδομένων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις με υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας.

 

3. Η κατ' επανάληψη αδυναμία μιας επιχείρησης να τηρήσει τους στόχους επιδόσεων μπορεί να προκαλέσει την επιβολή από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 77 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.