Νόμος 4070/12 - Άρθρο 148

Άρθρο 148: Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Της υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών. Η κάλυψη της ανωτέρω θέσης γίνεται, κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική διάταξη, είτε με τοποθέτηση υπαλλήλου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού είτε με απόσπαση υπαλλήλου από οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), ύστερα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου και με την επιφύλαξη της παραγράφου 16 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012). Ο Προϊστάμενος ορίζεται με θητεία διάρκειας μέχρι τρία έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης. Η θητεία του υπαλλήλου που τοποθετείται ή αποσπάται στην ανωτέρω θέση λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Ο χρόνος της θητείας στην ανωτέρω θέση θεωρείται, για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3528/2007, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Διευθυντή Υπουργείου.

 

Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως μετά τη για οποιονδήποτε λόγο λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν από την τοποθέτηση ή απόσπασή του. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε τουλάχιστον ομοιόβαθμη ή αντίστοιχη, με βάση την εξέλιξη του οργανογράμματος, θέση του κλάδου του, η οποία τυχόν είναι κενή ή άλλως συνιστάται προσωποπαγής θέση με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, αντίστοιχη με τα τυπικά προσόντα του, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου 4030/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α. Εντός της ανωτέρω υπηρεσίας συνιστάται Πολεοδομικό Γραφείο, υπαγόμενο απευθείας στον Διευθυντή της υπηρεσίας αυτής. Του Πολεοδομικού Γραφείου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών. Η κάλυψη της ανωτέρω θέσης γίνεται, κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική διάταξη, είτε με τοποθέτηση υπαλλήλου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού είτε με απόσπαση υπαλλήλου από οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), ύστερα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου και με την επιφύλαξη της παραγράφου 16 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012. Ο Προϊστάμενος ορίζεται με θητεία διάρκειας μέχρι τρία έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης. Η θητεία του υπαλλήλου που τοποθετείται ή αποσπάται στην ανωτέρω θέση λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Ο χρόνος της θητείας στην ανωτέρω θέση θεωρείται, για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3528/2007, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος Υπουργείου. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως μετά τη για οποιονδήποτε λόγο λήξη της θητείας του στη θέση που κατείχε πριν από την απόσπασή του. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε τουλάχιστον ομοιόβαθμη ή αντίστοιχη, με βάση την εξέλιξη του οργανογράμματος, θέση του κλάδου του, η οποία τυχόν είναι κενή ή άλλως συνιστάται προσωποπαγής θέση με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, αντίστοιχη με τα τυπικά προσόντα του, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

 

β. Το Πολεοδομικό Γραφείο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α)α) Γνωμοδοτεί ως προς την καταλληλότητα ή / και σκοπιμότητα, γηπέδων και οικοπέδων για την ίδρυση των τουριστικών καταλυμάτων ή ειδικών τουριστικών υποδομών.

 

β)β) Παραλαμβάνει και ελέγχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση αρχιτεκτονικών μελετών των τουριστικών καταλυμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας, εγκρίνει αρχιτεκτονικές μελέτες και τηρεί το σχετικό αρχείο.

 

γ)γ) Παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τις μελέτες που απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη χορήγηση και αναθεώρηση άδειας δόμησης τουριστικών καταλυμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας, τηρεί το σχετικό αρχείο και κοινοποιεί τις εκδοθείσες άδειες δόμησης, τα αντίγραφα των σχετικών φακέλων και την ταυτότητα του κτιρίου, μετά την έναρξη ισχύος της, στην αρμόδια υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου.

 

δ)δ) Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών εντός αυτών και εκδίδει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

 

ε)ε) Χορηγεί βεβαιώσεις σύνδεσης με δίκτυα οργανισμών κοινής ωφελείας, εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, καθώς και βεβαιώσεις για άδεια λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

στ)στ) Επεξεργάζεται σχέδια γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης στις πιο πάνω περιπτώσεις.

 

ζ)ζ) Ενημερώνει τους επενδυτές για τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες τακτοποίησης ή διατήρησης ή κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών και έχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης της διαδικασίας κατεδάφισης των αυθαίρετων ή / και επικίνδυνων κτισμάτων με κοινοποίηση προς ενέργειες στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α. Η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων διαρθρώνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης και αποτελείται από:

 

α)α. Το Τμήμα Προσέλκυσης και Ενημέρωσης Επενδυτών, το οποίο είναι υπεύθυνο για την προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων, για την πληροφόρηση και εξατομικευμένη υποστήριξη των ενδιαφερόμενων επενδυτών σχετικά με τους όρους, τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων, για τα τυχόν παρεχόμενα κίνητρα επενδύσεων, καθώς και για την προβολή και προώθηση των δυνατοτήτων για τουριστική ανάπτυξη σε υποψήφιους επενδυτές στο εσωτερικό και το εξωτερικό και την ανάδειξη του έργου της Υπηρεσίας.

 

β)β. Το Τμήμα Υποστήριξης Επενδυτών, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραλαβή και έλεγχο των φακέλων των επενδυτών, ενημέρωση για τυχόν ελλείψεις και συμπληρώσεις του φακέλου, τη διαβίβαση των φακέλων στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, την παρακολούθηση, συντονισμό και συγκέντρωση των απαραίτητων γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από αρμόδιους φορείς, τη μέριμνα έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9, την παροχή στους επενδυτές κάθε απαραίτητης πληροφορίας και υπόδειξης για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων και την υπόδειξη λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία.

 

γ)γ. το Πολεοδομικό Γραφείο, το οποίο έχει τις αρμοδιότητες της παραγράφου 3.

 

β. Στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων συνιστώνται 28 οργανικές θέσεις προσωπικού, οι οποίες καλύπτονται με υπαλλήλους, μόνιμους ή αορίστου χρόνου, που μετατάσσονται από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή και από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου ή κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής τους θέσης. Οι θέσεις αυτές μπορεί να καλύπτονται και με απόσπαση προσωπικού από υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής:

 

5 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
1 θέση του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χωροτακτών Μηχανικών,
2 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών,
1 θέση του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων Μηχανικών,
2 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος,
1 θέση του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τοπογράφων Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών,
4 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού,
2 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής,
2 θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής,
1 θέση του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογιστικής,
1 θέση του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δομικών Έργων ή Τοπογραφικών Εφαρμογών,
4 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού,
2 θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης βοηθητικού προσωπικού.

 

γ. Με απόφαση του Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού οι οργανικές θέσεις κατανέμονται και ανακατανέμονται στα τμήματα της Ειδικής Υπηρεσίας. Με όμοια απόφαση μπορούν να εξειδικεύονται τα καθήκοντα των επί μέρους τμημάτων, τα προσόντα των προϊσταμένων, καθώς και κάθε αναγκαίο σχετικό θέμα για τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/2001) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Στην Κεντρική Υπηρεσία ανήκει και η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.}

 

5. Στο τέλος του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού συγκροτείται στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η σύνθεση, η διάρκεια της θητείας και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 
{γ. Για τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών επί των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971 (ΦΕΚ 232/Α/1971).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.