Νόμος 4070/12 - Άρθρο 138

Άρθρο 138: Ρυθμίσεις για εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3026/1954 (ΦΕΚ 235/Α/1954), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 723/1977 (ΦΕΚ 300/Α/1977), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η άσκηση ασκούμενων δικηγόρων μπορεί επίσης να γίνει και στο Γραφείο Δικαστικού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο αριθμός των ασκούμενων δεν δύναται να υπερβεί τους 4 και η τοποθέτησή τους ενεργείται με πράξη υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο και το Νομικό Σύμβουλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο οποίος χορηγεί και το πιστοποιητικό για την άσκησή τους.}

 

2. α. Μετά το άρθρο 41 του από 27-11-1926 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 430/Α/1926) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του νόμου 1486/1984 (ΦΕΚ 161/Α/1984) προστίθεται άρθρο 41Α ως εξής:

 

{Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα του οικονομικά και διοικητικά στοιχεία, όπως τον προϋπολογισμό, απολογισμό, ισολογισμό, αμοιβή του προέδρου και των μελών της διοικούσας επιτροπής, στατιστικά στοιχεία για πειθαρχικές κυρώσεις, αναφορές, καταγγελίες φυσικών και νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις τυχόν τροποποιήσεις του. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προσδιορίζεται ειδικότερα το είδος και το περιεχόμενο των στοιχείων αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.}

 

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στις διαδικασίες του νόμου αυτού, πλην της περίπτωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 10, αναρτάται περίληψη της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής, σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία και μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νομού δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς.}

 

γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η απόφαση ανάθεσης σύμβασης του νόμου αυτού, καθώς και σύμβασης ανάθεσης έργου που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, αποστέλλεται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής.}

 

3. Στο άρθρο 4 του νόμου 2938/2001 (ΦΕΚ 178/Α/2001) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Στις συμβάσεις μίσθωσης χώρων και εγκαταστάσεων σε Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών που είχε συνάψει η εταιρεία Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας με τρίτους και στις οποίες υπεισήλθαν ως εκμισθωτές οι Παραχωρησιούχοι των συμβάσεων παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων, με τις διατάξεις των κυρωτικών των συμβάσεων νόμων, οι μισθωτές υπέχουν υποχρέωση για τη συμμόρφωση και εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων που περιλαμβάνονται στις οικείες συμβάσεις παραχώρησης και στα συνοδευτικά αυτών συμβατικά τεύχη και αφορούν το μίσθιο.}

 

4. Η εταιρία Εγνατία Οδός ανώνυμη εταιρεία μπορεί να συμβάλλεται με τα νομικά πρόσωπα που μνημονεύονται στις διατάξεις των άρθρων 225 παράγραφος 1 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) και 100 παράγραφος 1 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων για την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή συναφών υπηρεσιών. Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ των παραπάνω νομικών προσώπων και της εταιρίας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ που έχουν συναφθεί, θεωρούνται έγκυρες για κάθε συνέπεια.

 

5. Στο τέλος του άρθρου 22Θ του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.