Νόμος 4447/16 - Άρθρο 46

Άρθρο 46


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου ή σύμβασης παραχώρησης έργου αποτελεί να έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου η αίτηση προσωρινού ή οριστικού καθορισμού αποζημίωσης ή η αίτηση παροχής άδειας πραγματοποίησης εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 7Α του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), όπως ισχύει ή να έχει εκδοθεί η απόφαση επίταξης και να έχει εγκριθεί το οικείο πρακτικό ζημιών των απαλλοτριούμενων ακινήτων. Πλην, των έργων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 7Α του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), όπως ισχύει, σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση κατακύρωσης της περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του παρόντος δεν κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο, αν δεν εξασφαλίζονται επαρκή μέτωπα εργασίας για την εκκίνηση της εκτέλεσης του έργου. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο μη κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες.}

 

2. Οι υποπεριπτώσεις γ)γ' και δ)δ' της περίπτωσης β' του άρθρου 93 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) καταργούνται.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 376 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τις συμβάσεις άνω των 60.000 € χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, το, κατά το άρθρο 127 του παρόντος, ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 €.}

 

4. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 187 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) η φράση άτοκη προκαταβολή αντικαθίσταται από τη φράση έντοκη προκαταβολή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.