Νόμος 4412/16 - Άρθρο 333a

Άρθρο 333Α: Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 60.000 € (χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας) - Δικαστική Προστασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 60.000 € (χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας), αναφορικά με τις ενστάσεις και τα ένδικα βοηθήματα, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 127. Σε περίπτωση Αναθέτοντα Φορέα που δεν είναι Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτείται η κατάθεση παραβόλου για το παραδεκτό της ένστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 39 του άρθρου 43 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.