Νόμος 2372/96 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 12 και 13 του άρθρου 2 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994), αντικαθίστανται ως ακολούθως.

 

{1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια Που που συνοδεύουν. Αν προκύπτει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν, κατά την εκτέλεση του έργου αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ, δ1 και δ2 της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993) συνάπτεται σύμβαση κατόπιν διαπραγματεύσεων με τον ανάδοχο του έργου για τον κανονισμό τιμών μονάδας των συμπληρωματικών εργασιών και για τη δυνατότητα άσκησης των σχετικών ενδίκων μέσων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/1995). Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση ανάθεση των συμπληρωματικών εργασιών, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης. Στο ως άνω ποσοστό του 50% συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή συντάξεως τυχόν μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες του έργου. Οι συμπληρωματικές εργασίες παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.

 

2. Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα), που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προς μέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου. Τα ποσά των δαπανών καθορίζονται με την απόφαση απροβλέπτων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 2338/1995 και με την οποία μπορεί να ορισθεί διαφορετικά ποσό απροβλέπτων για τα μικρά έργα. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο όρος συγκριτικός πίνακας αντικαθίσταται με τον όρο ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών.}

 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις των νόμων 716/1977, 1418/1984 και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή τους όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, καθώς και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, όπως και κάθε νόμου ή προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται και αφορούν τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση των δημόσιων έργων. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων η νέα διάρθρωση του νομοθετικού υλικού, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, προσθήκη νέων και νέα κατάστρωση αυτούς νέα αρίθμηση διατάξεων, απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητό ή σιωπηρή καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν, η ενέργεια διορθώσεων στη φραστική διατύπωση και η μεταφορά στη δημοτική γλώσσα.

 

3. Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1 ισχύουν για το έργο που θα δημοπρατηθούν ή ανατεθούν μετά από 1 μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

4. Στα δημόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται εκτός από τους ελέγχους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσιο α, να διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόμενων έργων και από ειδικό Σύμβουλο που προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομία ύστερα από σχετικό διαγωνισμό. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κανονίζονται όλα τα σχετικά θέματα με τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων την υποχρέωση των υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Σύμβουλο ώστε να διευκολύνεται στο έργο του, την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κατασκευής του έργου και στις πηγές λήψης των υλικών, την ακώλυτη πραγματοποίηση δειγματοληψιών, τη συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαστηρίων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων τον τρόπο αποκατάσταση των διαπιστούμενων ελαττωμάτων και τυχόν επίλυση διαφωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α/1985) ή τα καθοριζόμενα στη σύμβαση και ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την αποτελεσματικότητα του ποιοτικού ελέγχου.

 

5. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Με όμοιο απόφαση καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.