Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 101

Άρθρο 101: Εικαστικά έργα - Εργασίες πολιτιστικού χαρακτήρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως εικαστικό έργο για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου, νοείται κάθε έργο εικαστικής τέχνης, ή περισσότερα έργα της ίδιας ή διαφορετικών εικαστικών τεχνών, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο και τοποθετούνται στον ίδιο χώρο.

 

2. Η δημιουργία του εικαστικού έργου, ύστερα από τον καθορισμό του είδους, της δαπάνης, των διαστάσεων και του χώρου τοποθέτησής του, ανατίθεται σε καλλιτέχνη. Η ανάθεση γίνεται απευθείας με απόφαση του Νομάρχη ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 4, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι μικρότερη από 2.000.000 δραχμές ή ο πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός αποβεί δύο φορές άγονος. Αν η δαπάνη υπερβαίνει το ποσό αυτό, προκηρύσσεται πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός για την ανάθεση δημιουργίας του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

3. Τοποθέτηση εικαστικών έργων μπορεί να γίνει και με αγορά έργου που έχει δημιουργηθεί. Η αγορά γίνεται μόνο από τον καλλιτέχνη-δημιουργό ή από το νόμιμο κάτοχό του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

4. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συνιστάται επιτροπή κρίσης εικαστικών έργων η οποία αποτελείται από:

 

α. Δύο εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.

β. Έναν αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

γ. Ένα νομαρχιακό σύμβουλο και

δ. Έναν αρχιτέκτονα υπάλληλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη με την οποία ορίζονται και τα μέλη των περιπτώσεων γ' και δ' με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη των περιπτώσεις α' και β' υποδεικνύονται από τις οργανώσεις τους. Αν η υπόδειξη δεν γίνει μέσα σε 1 μήνα από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος, ορίζονται από το Νομάρχη ως μέλη δύο καλλιτέχνες εικαστικών τεχνών και ένας αρχιτέκτονας μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που δεν έχουν υπαλληλική σχέση με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Η θητεία των μελών είναι διετής, και οπωσδήποτε λήγει με τη λήξη της νομαρχιακής περιόδου. Μέλος της επιτροπής που δεν συμμετέχει σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή χάνει την ιδιότητα του μέλους του φορέα που εκπροσωπεί ή την υπαλληλική του ιδιότητα, αντικαθίσταται.

 

Κάθε νέο μέλος ορίζεται με την ίδια διαδικασία και η θητεία του διαρκεί όσο το υπόλοιπο της θητείας του παλιού μέλους.

 

Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ορίζεται και ο πρόεδρός της. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται, με απόφαση του Νομάρχη υπάλληλός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

5. Έργο της επιτροπής είναι:

 

α. Η κατάρτιση και εισήγηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο του ετήσιου προγράμματος αγοράς ή δημιουργίας και τοποθέτησης εικαστικών έργων σε δημόσιους χώρους και κτίρια και ετήσιου προγράμματος εργασιών πολιτιστικού χαρακτήρα.

 

Το πρόγραμμα αγοράς ή δημιουργίας και τοποθέτησης εικαστικών έργων περιέχει, ιδίως, τα είδη των εικαστικών έργων που θα αγορασθούν ή θα δημιουργηθούν (ζωγραφικά, χαρακτικά, γλυπτά κ.λ.π.), τους χώρους τοποθέτησης κάθε έργου, τις διαστάσεις του, κατά προσέγγιση και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

 

β. Η εισήγηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για το ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης των εικαστικών έργων που έχουν ήδη τοποθετηθεί.

 

γ. Η εισήγηση στο Νομάρχη για το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, τον καθορισμό χρονικών ορίων και κάθε θέμα σχετικό με την απευθείας ανάθεση ή αγορά εικαστικού έργου.

 

δ. Η θέσπιση προδιαγραφών για την προκήρυξη πανελλήνιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού για δημιουργία και τοποθέτηση εικαστικού έργου.

 

ε. Η εισήγηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο ή στο Νομάρχη, ανάλογα με το ύψος της δαπάνης για τις προδιαγραφές και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ανάθεση εργασιών πολιτιστικού χαρακτήρα.

 

6. Οι καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί διενεργούνται από πενταμελή κριτική επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται από:

 

α. Δύο εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.

β. Ένα νομαρχιακό σύμβουλο.

γ. Έναν αρχιτέκτονα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

δ. Το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της περιοχής που πρόκειται να τοποθετηθεί το εικαστικό έργο ή εκπρόσωπό του.

 

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού επικυρώνεται από το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Ενστάσεις κατά της απόφασης της επιτροπής από καλλιτέχνες, που πήραν μέρος στο διαγωνισμό και αφορούν μόνο σε διαδικαστικά θέματα, εξετάζονται, πριν από την επικύρωση από την επιτροπή της παραγράφου 4, η οποία εισηγείται την επικύρωση της απόφασης ή την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, προτείνοντας νέα κριτική επιτροπή.

 

Τα έξοδα της προκήρυξης του καλλιτεχνικού διαγωνισμού βαρύνουν το ποσό που διατίθεται για το καλλιτεχνικό έργο.

 

7. Οι αμοιβές των μελών των επιτροπών βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

 

8. (πρώην 7) Θέματα που αφορούν στη λειτουργία και στο έργο των επιτροπών, καθώς και στην προκήρυξη της δημιουργίας και τοποθέτησης εικαστικών έργων με απευθείας ανάθεση ή πανελλήνιο καλλιτεχνικό διαγωνισμό, ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Πολιτισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

9. (πρώην 8) Ως εργασία πολιτιστικού χαρακτήρα νοείται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κάθε δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης και ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα με μουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οι παντομίμες, τα οπτικοακουστικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική.

 

10. (πρώην 9) Η ανάθεση εκτέλεσης εργασιών πολιτιστικού χαρακτήρα γίνεται απευθείας με σύμβαση που συνάπτεται:

 

α. Με απόφαση του Νομάρχη ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 4, εφόσον η προϋπολογισμένη δαπάνη δεν είναι μεγαλύτερη από 2.000.000 δραχμές.

 

β. Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη της ίδιας επιτροπής, αν η δαπάνη είναι μεγαλύτερη από 2.000.000 δραχμές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

11. (πρώην 10) Τα χρηματικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο αυτό νοούνται χωρίς τον αναλογούντα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και μπορεί να αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 39 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.