Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 100

Άρθρο 100: Μελέτες - Έργα - Προμήθειες - Λοιπές εργασίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα έργων, προμηθειών και εργασιών για το επόμενο έτος.

 

2. Η κατάρτιση και η ανάθεση των μελετών και η εκτέλεση των έργων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανά τους, πραγματοποιείται με εφαρμογής των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κατάρτιση μελετών και εκτέλεση έργων του Δημοσίου.

 

3. Προμήθειες υλικών, αναλώσιμων ή μη, καθώς και αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών, εγκατάστασης, συντήρησης, μεταφοράς, ως και άλλων εργασιών, που σχετίζονται με την προμήθεια υλικών, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις προμήθειες του Δημοσίου με ανάλογη εφαρμογή αυτών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορίου, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές των διατάξεων αυτών και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

4. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μπορεί, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου και με όρο που αναγράφεται στη διακήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, να προμηθεύεται χωριστά τα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου υλικά με διαγωνισμό ή απευθείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού.

 

5. Εργασίες που δεν θεωρούνται ως:

 

α. Μελέτες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 716/1977 περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών (ΦΕΚ 295/Α/1977).

 

β. Έργα, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

γ. Προμήθειες, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 1797/1988 Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 164/Α/1988).

 

δ. Καλλιτεχνικά - εικαστικά έργα ή εργασίες πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν κάθε φορά, εκτελούνται με σύμβαση που συνάπτεται ύστερα από δημοσίευση περιλήψεως δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με γραπτές προσφορές. Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μια εφημερίδα της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και μια εφημερίδα δημοπρασιών.

 

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών από τη δημοσίευση. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας Νομαρχιακής Επιτροπής.

 

6. Ο Νομάρχης μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει, απευθείας την εκτέλεση εργασιών της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.000.000 δραχμών, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

 

Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης, με την οποία η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αναθέτει σε επιχείρηση οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού την κατάρτιση μελέτης, την εκτέλεση έργου ή προμήθειας ή εργασιών της προηγούμενης παραγράφου, αν ο προϋπολογισμός καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 €. Τα ποσά της παραγράφου αυτής μπορεί να αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν [Α] 35798/2005 απόφαση (ΦΕΚ 1050/Β/2005).

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται η διαδικασία για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και ειδικότερα:

 

α. Οι όροι της συμμετοχής, το περιεχόμενο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ο τρόπος δημοσιότητας.

 

β. Η διαδικασία διεξαγωγής των επιλογών και η έγκριση του αποτελέσματος.

 

γ. Η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων.

 

δ. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση εκτελέσεως των συμβάσεων.

 

ε. Οι κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη εκτελέσεως ή εκπροθέσμου εκτελέσεως των συμβάσεων.

 

στ. Η διαδικασία παραλαβής των εργασιών.

 

ζ. Η διαδικασία της διοικητικής και δικαστικής επιλύσεως των διαφορών που δημιουργούνται.

 

η. Η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των αναγκαίων για τα ανωτέρω θέματα συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής ή αποφασιστικής αρμοδιότητας και

 

θ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

8. Επιτρέπεται η εκτέλεση, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, εργασίας ή μεταφοράς και η διενέργεια προμήθειας από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για λογαριασμό νομικού προσώπου που έχει συστήσει, μετά από σχετική απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου του, με μεταφορά και της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.