Νόμος 3274/04 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Νομαρχιακές Επιτροπές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 30/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 13: Όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

 

Όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι το Νομαρχιακό Συμβούλιο, οι Νομαρχιακές Επιτροπές και ο Νομάρχης.}

 

2. Το άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος 30/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 15: Νομαρχιακές Επιτροπές

 

1. Ο αριθμός των Νομαρχιακών Επιτροπών καθορίζεται με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου και είναι ως δύο (2) για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα που έχουν πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους, ως τέσσερις (4) για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα που έχουν πληθυσμό από 100.001 έως 200.000 κατοίκους και ως έξι (6) για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα που έχουν πληθυσμό περισσότερους από 200.001 κατοίκους.

 

2. Η Νομαρχιακή Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρό της και δύο μέλη, εάν το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει είκοσι ένα (21) μέλη, τέσσερα (4) μέλη, εάν το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει μέχρι τριάντα ένα (31) μέλη και έξι (6) μέλη, εάν το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει τριάντα επτά (37) μέλη. Τα μισά από τα μέλη προέρχονται από τη μειοψηφία του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Αν σύμβουλοι της μειοψηφίας δεν δέχονται να εκλεγούν μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής, εκλέγονται στη θέση τους άλλα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής είναι διετής και ακολουθεί κάθε διετία της νομαρχιακής περιόδου.

 

3. Στην έδρα των ενιαίων ή διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συνιστώνται δύο Νομαρχιακές Επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη. Η τριμελής επιτροπή του άρθρου 116 παράγραφος 12 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 καταργείται. Καταργούνται, επίσης, όλες οι διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία της. Οι αρμοδιότητές της ασκούνται εφεξής από τις Νομαρχιακές Επιτροπές.

 

4. Τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών, εκτός από τους προέδρους, μπορούν να ανακληθούν με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Νομάρχη ή αριθμού μελών του Νομαρχιακού Συμβουλίου ίσου με το διπλάσιο του αριθμού των μελών της αντίστοιχης Νομαρχιακής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής μπορεί να αντικατασταθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Νομάρχη. Η θητεία των Αντινομαρχών είναι ετήσια.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του προεδρικού διατάγματος 30/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τον Ιανουάριο του πρώτου και του τρίτου χρόνου της νομαρχιακής περιόδου το Νομαρχιακό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου του, εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών μεταξύ των μελών του, εκτός από τον πρόεδρό του.}

 

4. Η παράγραφος 28 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{28. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Νομαρχιακό Διαμέρισμα το Νομάρχη επικουρούν οι Αντινομάρχες. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Νομαρχιακό Διαμέρισμα που λειτουργούν δύο (2) Νομαρχιακές Επιτροπές ορίζονται δύο (2) Αντινομάρχες, όπου λειτουργούν τέσσερις (4) Νομαρχιακές Επιτροπές ορίζονται τέσσερις (4) Αντινομάρχες και όπου λειτουργούν έξι (6) Νομαρχιακές Επιτροπές ορίζονται έξι (6) Αντινομάρχες.}

 

5. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται η ιδιότητα βοηθός νομάρχης, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού νοείται αντινομάρχης.

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 31 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Ο Πρόεδρος κάθε Νομαρχιακής Επιτροπής ορίζεται, με απόφαση του Νομάρχη, μεταξύ των Αντινομαρχών. Η θητεία του Προέδρου είναι ετήσια.}

 

7. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 τροποποιείται ως εξής:

 

{Στους ανωτέρω γραμματείς καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.}

 

8. Η περίπτωση ι)η' της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 καταργείται, με αντίστοιχη αναρίθμηση των υπόλοιπων περιπτώσεων και προστίθεται περίπτωση κ)ε' ως εξής:

 

{κ)ε. Τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων κάθε Νομαρχιακής Επιτροπής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.