Νόμος 3448/06 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστάται Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, η οποία είναι αρμόδια για την οργάνωση, την εποπτεία, την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και της περαιτέρω ανάπτυξής τους για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

 

2. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

β) Επιχειρησιακό Κέντρο Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

γ) Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)1) Μελέτη και εισήγηση για την ίδρυση ή διακοπή της λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

α)2) Διατύπωση προτάσεων και λήψη μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

 

α)3) Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως προς την εφαρμογή των υφιστάμενων διαδικασιών, καθώς και προτάσεις για νέες διαδικασίες παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.

 

α)4) Μελέτη και εισήγηση μέτρων και ρυθμίσεων που προάγουν τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, με στόχο τη μετατροπή τους σε Κέντρα Ολοκληρωμένων Διοικητικών Συναλλαγών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

 

α)5) Έλεγχος, παρακολούθηση και συντονισμός της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σε συνεργασία με τους οικείους συνδέσμους ή υπεύθυνους Περιφερειών. Ο έλεγχος περιλαμβάνει και την τυχόν απασχόληση των υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών σε άλλα καθήκοντα.

 

β) Επιχειρησιακό Κέντρο Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Οι αρμοδιότητες του Επιχειρησιακού Κέντρου, που λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, είναι οι ακόλουθες:

 

β)1) Η παραλαβή και διακίνηση της αλληλογραφίας που αφορά τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

β)2) Η υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, η παροχή οδηγιών και η μέριμνα για την αντιμετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία τους και αφορούν οικονομικά, τεχνικά, λειτουργικά θέματα, καθώς και θέματα κατάστασης προσωπικού τους, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες μονάδες του Υπουργείου.

 

γ) Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

γ)1) Μέριμνα για την καλή λειτουργία και την περαιτέρω αξιοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

γ)2) Έλεγχο και συντονισμό των Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν το έργο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, καθώς και των πληροφοριακών υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και δημόσιων υπηρεσιών.

 

γ)3) Έλεγχος της παραγωγικότητας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, τήρηση στατιστικών στοιχείων για την παραγωγικότητά τους, ανάλυση των στατιστικών αυτών στοιχείων και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και της συνεργασίας τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.

 

4. Στην ανωτέρω Διεύθυνση και τα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικής Οργάνωσης, με την εξαίρεση του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, του οποίου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.