Νόμος 3448/06 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Αποσπάσεις και μετατάξεις του


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών υποχρεούνται να παραμείνουν στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών τοποθέτησής τους τουλάχιστον για μία πενταετία.

 

2. Απόσπαση, μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, η οποία πραγματοποιείται με οποιαδήποτε διάταξη, γενική ή ειδική, πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας, είναι αυτοδικαίως άκυρη. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση και πριν από την πάροδο της πενταετίας, η διενέργεια εκούσιων αμοιβαίων μετατάξεων-μεταφορών ή αμοιβαίων αποσπάσεων των υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

Σε περιπτώσεις υπαλλήλων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών οι οποίοι πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα ή έχουν αναπηρία 67% και άνω, είναι δυνατή η εκούσια μετάταξη, μεταφορά ή απόσπαση τους σε άλλο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της επιλογής τους, χωρίς την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας, εφόσον το νόσημα ή η αναπηρία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής. Η μετάταξη ή μεταφορά ή απόσπαση γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή θέση της ίδιας κατηγορίας ή με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος - μεταφερόμενος - αποσπασμένος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011).

 

3. Για την κατά τα ανωτέρω αμοιβαία μετάταξη - μεταφορά απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερομένους. Η αίτηση μετάταξης - μεταφοράς υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον οικείο φορέα.

 

Η μετάταξη - μεταφορά γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος - μεταφερόμενος και επιτρέπεται να γίνεται και για υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία. Η μετάταξη - μεταφορά γίνεται κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων. Δικαίωμα μετάταξης - μεταφοράς έχουν και οι υπάλληλοι, οι οποίοι διανύουν τη δοκιμαστική τους υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007).

 

4 (πρώην 3). Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδειξης της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες απασχόλησης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

5 (πρώην 4). Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005) τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση, με εξαίρεση την πλήρωση θέσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για τις οποίες δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί της παρούσας παραγράφου.

 

6 (πρώην 5). Στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004), προστίθεται εδάφιο δ' ως ακολούθως:

 

δ. Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά, τα οποία οι αρμόδιες για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να αναζητούν αυτεπάγγελτα, χωρίς να απαιτείται η από το εδάφιο β' της παρούσας παραγράφου προβλεπόμενη εξουσιοδότηση του πολίτη. Το παρόν εδάφιο ισχύει από 01-09-2006.

 

7 (πρώην 6). Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι περιπτώσεις υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών, για τις εκδοθείσες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κοινές υπουργικές αποφάσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.