Νόμος 3320/05 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Προσαύξηση μοριοδότησης λόγω εμπειρίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα εδάφια από το δέκατο τέταρτο έως και το τελευταίο της περίπτωσης Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Αν ο χρόνος της αποκτηθείσας εμπειρίας, σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης, διανύθηκε σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του δημόσιου τομέα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 και είναι, αθροιστικά, ίσος ή μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων μηνών, ο αριθμός των μονάδων για το κριτήριο της κατά τα ανωτέρω αποκτηθείσας εμπειρίας προσαυξάνεται κατά 50%.

 

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, προσαύξηση στη βαθμολογία για το κριτήριο της εμπειρίας συνεπάγεται και ο χρόνος συμμετοχής σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, υλοποιούνται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Ειδικώς για την πλήρωση θέσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, οι μονάδες του χρόνου εμπειρίας του υποψηφίου που έχει πράγματι διανυθεί σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του φορέα, στον οποίο ανήκει το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του οποίου θέσεις προκηρύσσονται, προσαυξάνονται κατά 55%, εφόσον ο υποψήφιος έχει προϋπηρεσία 18 τουλάχιστον μηνών σε αυτό ή σε άλλο, το οποίο έχει καταργηθεί.}

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για την αξιολόγηση υποψηφίων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης του παρόντος άρθρου, βάσει προκηρύξεων που θα εκδοθούν μέχρι την 31-12-2010 και για χρόνο εμπειρίας που αποκτήθηκε από το 1990 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης κάθε προκήρυξης, με εξαίρεση την πλήρωση θέσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για τις οποίες δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί της παρούσας παραγράφου.

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009).

 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν και στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό για την προσαύξηση των μονάδων εμπειρίας που συγκεντρώνει ο υποψήφιος βάσει των διατάξεων των περιπτώσεων δ' έως και ι)γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009).

 

4. Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης σύμφωνα με το σύστημα προσλήψεων προσωπικού του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, για τις οποίες η σχετική προκήρυξη εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ολοκληρώνονται βάσει των ισχυουσών κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.