Νόμος 3448/06 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην έννοια των ειδικών κοινωνικών ομάδων της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων αποκατάστασής τους, περιλαμβάνονται και οι Έλληνες Τσιγγάνοι.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής μπορεί να συνιστώνται, σε κάθε Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της ίδιας Περιφέρειας, μέχρι 2 επιπλέον, Επιτροπές Μετανάστευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου τους.

 

Η συγκρότηση των Επιτροπών, σε κάθε Νομό Περιφέρειας, μπορεί να γίνεται και με υπαλλήλους της, που υπηρετούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ίδιου Νομού, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό της αντίστοιχης Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του νόμου 3250/2004 (ΦΕΚ 124/Α/2004) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. α. Στις κοινωνικές ομάδες της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται, ως αυτοτελής κατηγορία, άτομα που καθίστανται άνεργα κατόπιν είτε ομαδικών απολύσεων είτε παύσης λειτουργίας των επιχειρήσεων όπου εργάζονταν. Για την κατηγορία αυτή καταρτίζονται ειδικά επιχειρησιακά σχέδια από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για άτομα που διαβιούν στην περιοχή της αντίστοιχης χωρικής τους αρμοδιότητας.

 

Η παραπάνω ιδιότητά τους πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Κριτήρια προτίμησης για την επιλογή τους, είναι ο χρόνος που έχουν διανύσει ως άνεργοι, ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συνταξιοδότησή τους, το οικογενειακό τους εισόδημα, καθώς και ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων.

 

Τα ανωτέρω ειδικά επιχειρησιακά σχέδια, τα οποία καλύπτουν οποιαδήποτε λειτουργική ανάγκη των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος, εγκρίνονται από την Επιτροπή του άρθρου 5.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας επιτρέπεται να μεταβάλλεται η σειρά των κατηγοριών και να αυξάνονται ή να μειώνονται τα ποσοστά των παραγράφων 1 και 2 ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά.

 

γ. Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και με τα ειδικότερα προσόντα από πλευράς αναγκαίων τίτλων σπουδών.}

 

4. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία δεν υπάγεται στις δημοτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.