Νόμος 3448/06 - Άρθρο 35

Άρθρο 35


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αποτέφρωση νεκρών πραγματοποιείται υποχρεωτικά στα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ). Η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών επιτρέπεται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, εντός ή εκτός των διοικητικών τους ορίων, ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά από λήψη των αδειών της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 3982/2011.

 

Η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών επιτρέπεται:

 

α) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση εντός ή εκτός των διοικητικών τους ορίων, ή σε νομικά πρόσωπα αυτών, σε συνδέσμους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς τους και

 

β) σε ιδιώτες, μετά από λήψη των αδειών της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 3982/2011.

 

Για την εφαρμογή των τελευταίων αυτών διατάξεων, τα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών κατατάσσονται στην κατηγορία των μηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 3982/2011.

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης σε χώρο ιδιοκτησίας του ο οποίος βρίσκεται εντός των ορίων άλλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, για την αδειοδότηση απαιτείται η λήψη γνώμης από τον τελευταίο. Οι διατάξεις της παρούσας κατισχύουν κάθε άλλης διάταξης ή απαγόρευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 133 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

2. Η χωροθέτηση των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών επιτρέπεται σε περιοχές στις οποίες έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης των άρθρων 5, 6, 7 και 10 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), καθώς και σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών οι οποίοι βρίσκονται μέσα στους κοινόχρηστους χώρους της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του από 20-09-1995 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1049/Δ/1995) της περιοχής του Ελαιώνα. Στις εκτός σχεδίου περιοχές, στις οποίες δεν έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και του από 31-03-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 303/Δ/1987), καθώς και η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005).

 

Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων τυγχάνουν εφαρμογής και για τη χωροθέτηση μονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών, χαμηλού δυναμικού διαλείπουσας λειτουργίας με ωριαία δυναμικότητα αποτέφρωσης κάτω των 50 κιλών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 92 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), με το άρθρο 139 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

3. Τα δικαιώματα και τέλη αποτέφρωσης και η εν γένει χρήση και λειτουργία εκάστου Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς τούτο οργάνου του νομικού προσώπου που κατέχει την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου άδεια λειτουργίας.

 

4. Με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού ή από τα νομικά πρόσωπά τους, εντός των νομίμως λειτουργούντων από αυτούς κοιμητηρίων.

 

5. Τα δικαιώματα και τέλη αποτέφρωσης και η εν γένει χρήση και λειτουργία εκάστης μονάδας αποτέφρωσης οστών νεκρών ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς τούτο οργάνου του νομικού προσώπου που κατέχει την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου άδεια λειτουργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 92 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας ρυθμίζονται ειδικότερα σχετικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 92 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 133 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.