Νόμος 4277/14 - Άρθρο 48

Άρθρο 48


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

To άρθρο 35 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Η αποτέφρωση νεκρών πραγματοποιείται υποχρεωτικά στα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ). Η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών επιτρέπεται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, εντός ή εκτός των διοικητικών τους ορίων, ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά από λήψη των αδειών της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 3982/2011. Οι άδειες χορηγούνται, από την Περιφέρεια εντός των διοικητικών ορίων της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών και με τους όρους και τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 17-40 του νόμου 3982/2011.

 

Για την εφαρμογή των τελευταίων αυτών διατάξεων, τα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών κατατάσσονται στην κατηγορία των μηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 3982/2011.

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης σε χώρο ιδιοκτησίας του ο οποίος βρίσκεται εντός των ορίων άλλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, για την αδειοδότηση απαιτείται η λήψη γνώμης από τον τελευταίο. Οι διατάξεις της παρούσας κατισχύουν κάθε άλλης διάταξης ή απαγόρευσης.

 

2. Η χωροθέτηση των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών επιτρέπεται σε περιοχές που έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης των άρθρων 5, 6, 7 και 10 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και των άρθρων 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 31 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014). Στις εκτός σχεδίου περιοχές, στις οποίες δεν έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 4 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και του από 31-03-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 303/Δ/1987), καθώς και η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005).

 

3. Τα δικαιώματα και τέλη αποτέφρωσης και η εν γένει χρήση και λειτουργία εκάστου Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς τούτο οργάνου του νομικού προσώπου που κατέχει την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου άδεια λειτουργίας.

 

4. Με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού ή από τα νομικά πρόσωπά τους, εντός των νομίμως λειτουργούντων από αυτούς κοιμητηρίων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 165/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.