Νόμος 4368/16 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 50 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 56/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος αποκτούν ισχύ νόμου το άρθρο 2, οι παράγραφοι 3 έως και 8 του άρθρου 4, καθώς και τα άρθρα 5 έως και 8 της κοινής υπουργικής απόφασης 20232/2010 (ΦΕΚ 745/Α/2010). Όπου στις διατάξεις της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης γίνεται αναφορά σε όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της κεντρικής διοίκησης υπό το πριν το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) νομοθετικό καθεστώς, νοούνται τα εκάστοτε αρμόδια όργανα για την άσκηση των ίδιων αρμοδιοτήτων μετά την ισχύ του νόμου αυτού.}

 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48, του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014) και ισχύει, μετά τη φράση σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, προστίθεται η φράση ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 211 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επιπλέον των παραπάνω σκοπών, ο ΕΔΣΝΑ δύναται να κατασκευάζει και να λειτουργεί Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών σε εκτάσεις ιδιοκτησίας του ή που του έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006), όπως ισχύει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.