Νόμος 3448/06 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις επί μέρους ζητημάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 27 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) καταργείται, οι δε επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται σε 7 και 8 αντιστοίχως.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται ο τύπος και ο τρόπος τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των δήμων, οι οποίοι διαθέτουν Πληροφοριακό Σύστημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προς καταχώρηση ληξιαρχικών γεγονότων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

3. Στο Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2713/1999 (ΦΕΚ 89/Α/1999), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3387/2005 (ΦΕΚ 224/Α/2005), προστίθεται ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

4. Όσοι προσλαμβάνονται στη Δημοτική Αστυνομία, σε συμμόρφωση προς τελεσίδικη ακυρωτική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του ίδιου Δήμου και, εάν αυτές δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις, έως ότου κενωθούν ή συσταθούν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Ο διορισμός γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση της οικείας πράξης. Σε περίπτωση κατά την οποία, σε συμμόρφωση προς ακυρωτική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, έγινε ανασύνταξη του οικείου πίνακα πρόσληψης ένστολου προσωπικού σε Δημοτική Αστυνομία, που είχε ως συνέπεια απόλυση ήδη υπηρετούντος υπαλλήλου, παρέχεται δικαίωμα αναδιορισμού του, ύστερα από αίτησή του, σε κενή οργανική θέση ή σε προσωποπαγή, έως ότου κενωθεί η αντίστοιχη οργανική θέση. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο δε χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του αναδιοριζομένου.

 

Οι υπάλληλοι που διορίσθηκαν σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια μπορούν, μετά από αίτησή τους, να μεταταγούν σε υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας οποιουδήποτε Δήμου της Χώρας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση και σύμφωνη γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Η απόφαση για τη μετάταξη εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Δήμου, στον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κυρώνεται η διευθέτηση των διοικητικών ορίων μεταξύ των Δήμων Ιλίου και Πετρούπολης, με βάση την κοινή συμφωνία των εν λόγω Δήμων, κατόπιν αποφάσεων των Δημοτικών τους Συμβουλίων, οι οποίες ελήφθησαν για μεν το Δήμο Ιλίου κατά την 3η συνεδρίαση της 18-01-2005, για δε το Δήμο Πετρούπολης κατά την 16η τακτική συνεδρίαση της 04-10-2004.

 

6. α. Οι πρώην Κοινότητες Βραχασίου και Μιλάτου, οι οποίες καταργήθηκαν με το άρθρο 1 του νόμου 2539/1997 και εντάχθηκαν στο Δήμο Νεάπολης, από τη νέα δημοτική και κοινοτική περίοδο αποσπώνται από τον ανωτέρω Δήμο και αναγνωρίζονται ως ενιαία αυτοτελής Κοινότητα, υπό την ονομασία Κοινότητα Βραχασίου, με έδρα το Βραχάσι και με ενιαία διοικητικά όρια εκείνα που είχαν πριν από την κατάργησή τους. Η πρώην Κοινότητα Τσαριτσάνης, η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 224/Α/1997) και εντάχθηκε στο Δήμο Ελασσόνας, καθώς και η πρώην Κοινότητα Ζωνιανών, η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 2539/1997 και εντάχθηκε στο Δήμο Κουλούκωνα με το άρθρο 80 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001), από τη νέα δημοτική και κοινοτική περίοδο αποσπώνται από τους ανωτέρω Δήμους και αναγνωρίζονται ως αυτοτελείς Κοινότητες, με την ίδια έδρα και τα ίδια διοικητικά όρια που είχαν πριν από την κατάργησή τους.

 

β. Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων κοινοτικών αρχών τους θα πραγματοποιηθούν, κατά τις γενικές δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, σύμφωνα με το άρθρο 42 παραγράφου 2 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995), όπως ισχύει.

 

γ. Ως την εγκατάσταση των νέων κοινοτικών αρχών των ως άνω Κοινοτήτων, διοικούνται από τα υφιστάμενα αντίστοιχα όργανα διοίκησης.

 

δ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα, καθώς και ζητήματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό αναφορικά με την εφαρμογή αυτής της παραγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.