Νόμος 3448/06 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Ρύθμιση οικονομικών ζητημάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 23 του νόμου 3202/2003 (ΦΕΚ 284/Α/2003), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του ανωτέρω ελέγχου, συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

 

α) Έναν (1) Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.

 

β) Τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

γ) Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ίδιου Υπουργείου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

 

δ) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ανωτέρω Διεύθυνσης, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, καθώς και στην περίπτωση που αυτός αναπληρώνει τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και

 

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται 2 υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ανωτέρω Υπουργείου, με ισάριθμους αναπληρωτές τους, της ίδιας κατηγορίας.

 

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της.

 

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής και της γραμματείας αυτής.}

 

2. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989) τροποποιείται ως εξής:

 

{δ) φόρους που έχουν θεσπισθεί υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν καταργούνται με τον παρόντα νόμο. Από τα έσοδα της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής το ένα τρίτο (1/3) εγγράφεται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και διατίθεται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων, Κοινοτήτων, Αναπτυξιακών Συνδέσμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή των Ανωνύμων Εταιρειών και στις οποίες συμμετέχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ποσοστό 50% τουλάχιστον. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα (2/3) εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό και διατίθενται για γενικές δαπάνες Δήμων, Κοινοτήτων, Αναπτυξιακών Συνδέσμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή των Ανωνύμων Εταιρειών και στις οποίες συμμετέχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ποσοστό 50% τουλάχιστον.}

 

Η χρηματοδότηση από τα ανωτέρω έσοδα, των Αναπτυξιακών Συνδέσμων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και των επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και στις οποίες συμμετέχουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με ποσοστό τουλάχιστον 50%, γίνεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και το κατανεμόμενο στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα αντίστοιχο ποσό. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Για την παροχή της έγκρισης εκτιμάται εάν το εναπομένον από τα έσοδα αυτό ποσό υπέρ του Δήμου ή της Κοινότητας επαρκεί για την αντιμετώπιση των επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών δαπανών τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α/2006).

 

3. Η παράγραφος 13 του άρθρου 26 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989) καταργείται και, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, παύει η επιβολή και είσπραξη του προβλεπόμενου από τις διατάξεις αυτές τέλους.

 

4. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 24/1958, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1518/1985 (ΦΕΚ 30/Α/1985), την παράγραφος 3 του άρθρου 26 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989) και την παράγραφο 14 του άρθρου 57 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994), προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής:

 

{Ύστερα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται, εφόσον μεταβληθούν σημαντικά, για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχεία, με βάση τα οποία διαμορφώθηκαν.}

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 173 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 2738/1999 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/2003), εφαρμόζεται και στους προέδρους δημοτικών συμβουλίων που λαμβάνουν την ειδική άδεια του άρθρου 29 του νόμου 3274/2004.

 

6. Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών των αμιγών δημοτικών, κοινοτικών και διαδημοτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ακόμη και αν αυτές τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, προς το Ελληνικό Δημόσιο και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες έχουν αναληφθεί από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού που τις έχουν συστήσει, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30-06-2006. Στις ανωτέρω οφειλές, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και 23-02-2006, εντάσσονται και όσες εξ αυτών δεν έχουν βεβαιωθεί ταμειακά. Οι οφειλές των προηγούμενων εδαφίων είναι δυνατόν να εξοφλούνται από τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σύναψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 4, 5)α και 6 του άρθρου 19 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004). Η αίτηση δανειοδότησης υποβάλλεται μέσα σε 2 μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, η δε έγκριση του σχετικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γίνεται εντός 2 μηνών από την υποβολή της.

 

Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που αφορούν διαχειριστικές και φορολογικές περιόδους που έληξαν μέχρι την 23-02-2005 υποβάλλονται έως 30-06-2006 από τις επιχειρήσεις αυτές χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα.

 

7. H προθεσμία της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005) παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31-12-2006.

 

8. Η αληθής έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004) είναι ότι θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που πληρώθηκαν μέχρι την 31-12-2003 από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμους και Κοινότητες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, καθώς και συνδέσμους πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε βάρος των προϋπολογισμών τους, εφόσον:

 

α) το είδος της δαπάνης προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις ή συνάδει με τις αρμοδιότητες και την εν γένει κοινωνική αποστολή των παραπάνω φορέων, όπως απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πλημμέλεια ή παράλειψη κατά τη σχετική διαδικασία, από την οποία και δημιουργήθηκε για τους παραπάνω φορείς υποχρέωση εξόφλησης της οικείας δαπάνης,

 

β) έχουν εγκριθεί και βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα,

 

γ) αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο ότι ο σκοπός για τον οποίο διενεργήθηκαν έχει εκπληρωθεί και

 

δ) δεν έχουν ακυρωθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

9. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 237 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 29 του άρθρου 11 του νόμου 2503/1997 και ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Για τη συνομολόγηση δανείων από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την αναχρηματοδότηση συναφθέντων δανείων με ευνοϊκότερους όρους, η σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.