Νόμος 3242/04 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών Δήμων και Κοινοτήτων και σχετικά οικονομικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Οι ληξιπρόθεσμες ή μη, ως τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεώσεις των δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, εφόσον ο δήμος, η κοινότητα ή η δημοτική επιχείρηση καταβάλουν εφάπαξ τη βασική οφειλή μέσα σε δέκα (10) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)γ του άρθρου 18 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005).

 

β). Οι υποχρεώσεις των δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και Ταμείο Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές ως τη δημοσίευση του παρόντος, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, εφόσον ο δήμος ή η κοινότητα καταβάλουν στους ασφαλιστικούς φορείς εφάπαξ το ποσό της βασικής οφειλής τους, μέσα σε δέκα (10) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού της παραπάνω οφειλής καθίσταται απαιτητό το σύνολο της οφειλής μετά των νομίμων προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων. Οι τρέχουσες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά, καταβάλλονται κανονικά μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

 

Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται και οι οφειλές των αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων προς το Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και Ταμείο Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

 

2. Οι ληξιπρόθεσμες, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεώσεις των δήμων, κοινοτήτων και αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων:

 

α) προς τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί,

β) προς κρατικά και ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα.

γ) (β)προς τους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, (κρατικά και ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα) για οφειλές που προέκυψαν από την εκτέλεση έργων ή εργασιών συντήρησης και επισκευών, διενέργεια απαλλοτριώσεων, εκτέλεση προμηθειών ή σύνταξη μελετών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

δ) προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τις οφειλές από δάνεια που τους έχει χορηγήσει, καθώς και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος,

ε) προς τους εργαζόμενους στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

στ) από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον έχουν επιδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, είναι δυνατόν να εξοφλούνται με σύναψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύστερα από σχετική αίτησή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2)δ και 2)ε του άρθρου 18 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005).

 

3. Με σύναψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται επίσης μετά από αίτηση του δήμου, της κοινότητας ή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης και τα υφιστάμενα, ως τη δημοσίευση του παρόντος, χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και κοινοτήτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί να βεβαιώνει τα ανωτέρω χρεωστικά ανοίγματα στις οικείες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες.

 

4. Το επιτόκιο ορίζεται με βάση τα τρέχοντα επιτόκια των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δεκαετούς διάρκειας.

 

5. α. Το επιτόκιο των πιο πάνω δανείων αναπροσαρμόζεται την 01-01 και 01-07 κάθε έτους, υποχρεωτικά, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η δε αναπροσαρμογή γίνεται με βάση το μέσο όρο του προηγηθέντος εξαμήνου των ομολόγων δεκαετούς διάρκειας. Ο πιο πάνω μέσος όρος ορίζεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ή τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους) και αφορά τα τρέχοντα επιτόκια (αποδόσεις) δεκαετούς διάρκειας.

 

Ειδικά το αρχικό επιτόκιο ορίζεται με βάση το μέσο όρο του δευτέρου εξαμήνου του 2003. Όλα τα ανωτέρω επιτόκια ορίζονται κάθε φορά προσαυξημένα κατά 0,5%.

 

β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του νόμου 2744/1999 καταργείται. Όλα τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή δάνεια αναπροσαρμόζονται και αυτά υποχρεωτικά την 01-01 και 01-07 κάθε έτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται με βάση το μέσο όρο του προηγηθέντος εξαμήνου των ομολόγων δεκαετούς διάρκειας, ο δε μέσος όρος ορίζεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ή τις ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και αφορά τα τρέχοντα επιτόκια (αποδόσεις) δεκαετούς διάρκειας.

 

Τα ανωτέρω επιτόκια προσαυξάνονται κάθε φορά κατά 0,5%.

 

6. Το προϊόν των δανείων αυτού του άρθρου απαγορεύεται να διατίθεται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και εγγράφεται σε ειδικό κωδικό του προϋπολογισμού του δήμου ή της κοινότητας, με τίτλο Δάνειο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, με αναφορά στον παρόντα νόμο. Οποιαδήποτε εντολή πληρωμής σε βάρος του κωδικού αυτού, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος, είναι άκυρη και ο δημοτικός ή κοινοτικός ταμίας υποχρεούται να μην την εκτελέσει

 

7. Τα δάνεια του παρόντος άρθρου χορηγούνται στους δικαιούχους των οποίων οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, αθροιζόμενες με το μέρος των τακτικών τους εσόδων που παρακρατούνται, ετησίως, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για εξόφληση άλλων μακροπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, υπερβαίνουν:

 

α) το 5% των τακτικών τους εσόδων, εφόσον πρόκειται για δήμους ή κοινότητες με τακτικά έσοδα οικονομικού έτους 2003, που δεν υπερβαίνουν τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ και

β) το 10% των τακτικών τους εσόδων, εφόσον πρόκειται για δήμους ή κοινότητες με τακτικά έσοδα οικονομικού έτους 2003, που υπερβαίνουν τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ.

 

8. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω ποσοστών λαμβάνονται υπόψη και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 3. Ως τακτικά έσοδα λαμβάνονται υπόψη αυτά που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2003 του οικείου δήμου ή κοινότητας.

 

9. Το ύψος και ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου καθορίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση εξόφλησής του να μην υπερβαίνει το 15% ή το 30% των τακτικών εσόδων των δήμων και κοινοτήτων των περιπτώσεων α' και β' αντιστοίχως της παραγράφου 7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί να αποφασίζει τη χορήγηση δανείων σε δήμους και κοινότητες με χρόνο εξόφλησης μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ετών, εάν από την εν γένει οικονομική κατάσταση του οικείου δήμου ή κοινότητας προκύπτει ότι με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται καλύτερα η ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου. Ομοίως δύναται να χορηγείται περίοδος χάριτος έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες, χωρίς επιβάρυνση σε όλα τα δάνεια του παρόντος άρθρου.

 

10. Για τη σύναψη από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των δανείων του παρόντος άρθρου, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων.

 

11. Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 30 του νόμου 3202/2003 (ΦΕΚ 284/Α/2003) εφαρμόζονται και για τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων.

 

Αν έχουν συναφθεί δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου 3202/2003, μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και δήμων και κοινοτήτων, το επιτόκιο που προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις αναπροσαρμόζεται την 01-01 και 01-07 κάθε έτους υποχρεωτικά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5)α του άρθρου αυτού. Όροι δανειακών συμβάσεων, που έχουν καταρτισθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 30 του νόμου 3202/2003, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εφόσον υποβληθεί, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων τούτου, αίτημα από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια για λήψη συμπληρωματικού δανείου, ύστερα από εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004).

 

12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 291 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (προεδρικό διάταγμα 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995)) αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

 

{4. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης, με την οποία δήμος ή κοινότητα αναθέτει σε επιχείρηση οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης την εκτέλεση έργου, εργασίας ή μεταφοράς ή τη διενέργεια προμήθειας, αν ο προϋπολογισμός καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και για την ανάθεση σε επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης έργου, εργασίας, μεταφοράς και προμήθειας από τα ιδρύματα, τους συνδέσμους και τα άλλα νομικά πρόσωπα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.