Νόμος 3448/06 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις για το Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ και λοιπά διοικητικά ζητήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ που αποτελείται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως αναπληρωτή του, έναν τουλάχιστον Γενικό Γραμματέα από κάθε Υπουργείο, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, τον Ειδικό Γραμματέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων ως μέλη. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ συνεδριάζει τουλάχιστον (1) μία φορά το χρόνο. Στις συνεδριάσεις αυτές ενημερώνεται επί της πορείας εφαρμογής του προγράμματος, επί της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του Προγράμματος και μπορεί να απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ αποτελεί το όργανο διαβούλευσης και ανταλλαγής απόψεων για την πορεία του Προγράμματος. Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ παρέχεται από τους υπαλλήλους που εξασφαλίζουν γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος της επόμενης παραγράφου.}

 

2. Η περίπτωση δ' του άρθρου 3 του νόμου 2880/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 3345/2005, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα από πόρους του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και από λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα.}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 10 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών, που υπηρετούν σε προβληματική περιοχή, θα πρέπει η κατοικία που αγοράζουν ή ανεγείρουν να βρίσκεται στην περιοχή της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου ή της Κοινότητας ή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου υπηρετούν. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 56 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001) και της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002), προστίθεται περίπτωση γ', η οποία έχει ως εξής:

 

{γ. Οι θέσεις Διευθυντών των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης μπορεί να καλύπτονται και με αποσπάσεις υπαλλήλων φορέων του δημόσιου τομέα. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, έχουν διάρκεια έως 2 έτη και μπορεί να ανανεώνονται για μία ή περισσότερες φορές. Με την απόφαση απόσπασης καθορίζεται ο φορέας που καταβάλλει τις αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου.}

 

5. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 64/1990 (ΦΕΚ 30/Α/1990) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικού προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.}

 

6. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καταργείται.

 

7. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μεταφέρονται αυτοδικαίως οι είκοσι εννέα (29) υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων - Στενογράφων του τέως Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 49/1988 (ΦΕΚ 18/Α/1988), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και προστίθενται στον αντίστοιχο συνολικό αριθμό οργανικών θέσεων του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού που προβλέπει το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.