Νόμος 4307/14

Ν4307/2014: Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27-11-2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26-02-2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μέρος Α), β) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27-11-2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26-02-2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (μέρος Β), γ) της Απόφασης - Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23-10-2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (μέρος Γ) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4307/2014: Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27-11-2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26-02-2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μέρος Α), β) της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27-11-2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26-02-2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (μέρος Β), γ) της Απόφασης - Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23-10-2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (μέρος Γ) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 246/Α/2014), 15-11-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27-11-2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26-02-2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές αρχές

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της ρύθμισης

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Αρμόδιες Αρχές

 

Κεφάλαιο Β: Διαβίβαση αποφάσεων

 

Άρθρο 4: Διαδικασία και προϋποθέσεις διαβίβασης

Άρθρο 5: Ανάκληση πιστοποιητικού

Άρθρο 6: Συναίνεση, γνώμη και ενημέρωση του καταδικασθέντος

Άρθρο 7: Συνέπειες της μεταφοράς του καταδικασθέντος στο κράτος εκτέλεσης

 

Κεφάλαιο Γ: Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων

 

Άρθρο 8: Διττό αξιόποινο

Άρθρο 9: Αναγνώριση της απόφασης, εκτέλεση και προσαρμογή της ποινής

Άρθρο 10: Λόγοι μη αναγνώρισης και μη εκτέλεσης

Άρθρο 11: Μερική αναγνώριση και εκτέλεση

Άρθρο 12: Προσωρινή σύλληψη, κράτηση και δικαιώματα καταδικασθέντος

Άρθρο 13: Μεταφορά καταδικασθέντος

Άρθρο 14: Διαμεταγωγή καταδικασθέντος

Άρθρο 15: Δίκαιο που διέπει την εκτέλεση της ποινής

Άρθρο 16: Αρχή της ειδικότητας

Άρθρο 17: Υποχρέωση ενημέρωσης από το κράτος εκτέλεσης

 

Κεφάλαιο Δ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 18: Αμνηστία, χάρη και αναθεώρηση της απόφασης

Άρθρο 19: Εκτέλεση ποινών βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Άρθρο 20: Έξοδα

Άρθρο 21: Σχέση με άλλες νομικές πράξεις

Άρθρο 22 Μεταβατική διάταξη

 

Μέρος Β: Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Απόφασης - Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27-11-2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26-02-2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές αρχές

 

Άρθρο 23: Αντικείμενο της ρύθμισης

Άρθρο 24: Ορισμοί

Άρθρο 25: Αρμόδιες αρχές

Άρθρο 26: Πεδίο εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Διαβίβαση απόφασης

 

Άρθρο 27: Διαδικασία και προϋποθέσεις διαβίβασης

Άρθρο 28: Ανάκληση του πιστοποιητικού

Άρθρο 29: Αναπομπή της αρμοδιότητας για την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και αρμοδιότητας των ελληνικών αρχών για τη λήψη μεταγενέστερων αποφάσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Αναγνώριση και εκτέλεση απόφασης

 

Άρθρο 30: Διαδικασία και προϋποθέσεις αναγνώρισης

Άρθρο 31: Προσαρμογή των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων

Άρθρο 32: Διττό αξιόποινο

Άρθρο 33: Λόγοι άρνησης της αναγνώρισης και επιτήρησης

Άρθρο 34: Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία λήψης των μεταγενέστερων αποφάσεων

Άρθρο 35: Υποχρέωση ενημέρωσης από το κράτος εκτέλεσης

Άρθρο 36: Λήξη της δικαιοδοσίας του κράτους εκτέλεσης

 

Κεφάλαιο Δ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 37: Αμνηστία, χάρη και αναθεώρηση της απόφασης

Άρθρο 38: Έξοδα

Άρθρο 39: Σχέση με άλλες νομικές πράξεις

Άρθρο 40: Μεταβατική διάταξη

 

Μέρος Γ: Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Απόφασης Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23-10-2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές αρχές

 

Άρθρο 41: Αντικείμενο της ρύθμισης

Άρθρο 42: Ορισμοί

Άρθρο 43: Αρμόδιες αρχές

Άρθρο 44: Πεδίο εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Διαβίβαση απόφασης

 

Άρθρο 45: Προϋποθέσεις και διαδικασία διαβίβασης

Άρθρο 46: Αρμοδιότητα για την παρακολούθηση των μέτρων επιτήρησης, ανάκληση του πιστοποιητικού και αναπομπή αρμοδιότητας

Άρθρο 47: Δίκαιο που διέπει την επιτήρηση των μέτρων, εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία λήψης των μεταγενέστερων αποφάσεων

Άρθρο 48: Διαβουλεύσεις

Άρθρο 49: Υποχρεώσεις των αρμόδιων αρχών των μερών

 

Κεφάλαιο Γ: Αναγνώριση και παρακολούθηση απόφασης

 

Άρθρο 50: Διαδικασία και προϋποθέσεις αναγνώρισης

Άρθρο 51: Προσαρμογή των μέτρων επιτήρησης

Άρθρο 52: Διττό αξιόποινο

Άρθρο 53: Λόγοι άρνησης της αναγνώρισης και παρακολούθησης

Άρθρο 54: Ενημέρωση της αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσης

Άρθρο 55: Παράδοση του υπό επιτήρηση προσώπου

Άρθρο 56: Εκκρεμείς κοινοποιήσεις

 

Κεφάλαιο Δ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 57: Έξοδα

Άρθρο 58: Σχέση με άλλες νομικές πράξεις

Άρθρο 59: Μεταβατική διάταξη

 

Μέρος Δ: Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματικών προς χρηματοδοτικούς φορείς και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

 

Κεφάλαιο Πρώτο

 

Άρθρο 60: Αντικείμενο - σκοπός - ορισμοί

 

Κεφάλαιο Δεύτερο

 

Άρθρο 61: Ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων (με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών)

 

Άρθρο 62: Υπαγωγή στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων (με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών)

Άρθρο 63: Απόφαση του δικαστηρίου

Άρθρο 64: Αποτελέσματα της αποδοχής της αίτησης

Άρθρο 65: Χρηματοδότηση της επιχείρησης

Άρθρο 66: Δικαίωμα αποζημίωσης πιστωτών

Άρθρο 67: Περιορισμός αμοιβών

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης

 

Άρθρο 68: Αίτηση υπαγωγής στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης

Άρθρο 69: Ορισμός Ειδικού Διαχειριστή

Άρθρο 70: Εκδίκαση της αίτησης

Άρθρο 71: Απόφαση του δικαστηρίου

Άρθρο 72: Συνέπειες αποδοχής της αίτησης

Άρθρο 73: Διαδικασία ειδικής διαχείρισης - διάθεση του ενεργητικού

Άρθρο 74: Διαδικασία ειδικής διαχείρισης - εκδίκαση της αίτησης αποδοχής

Άρθρο 75: Διαδικασία ειδικής διαχείρισης - μεταβίβαση του ενεργητικού

Άρθρο 76: Περάτωση διαδικασίας ειδικής διαχείρισης

Άρθρο 77: Διαδικασία ειδικής διαχείρισης - διανομή προς πιστωτές

 

Κεφάλαιο Πέμπτο

 

Άρθρο 78

Άρθρο 79: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 80: Τροποποίηση καταστατικού της Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 81: Απορρόφηση νομικών προσώπων από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο

Άρθρο 82

 

Μέρος Ε

 

Άρθρο 83: Απευθείας τιμολόγηση διαφημιζόμενων

Άρθρο 84

Άρθρο 85

Άρθρο 86

Άρθρο 87

Άρθρο 88

Άρθρο 89

Άρθρο 90

Άρθρο 91

Άρθρο 92

Άρθρο 93

Άρθρο 94: Απόσπαση υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Μέρος ΣΤ

 

Άρθρο 95: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Ι: Πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 4 του νόμου

Παράρτημα II: Πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου

Παράρτημα III: Πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4 του νόμου

Παράρτημα IV: Έντυπο που προβλέπεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4 του νόμου

Παράρτημα V: Πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφος 3 του νόμου

Παράρτημα VI: Πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3 του νόμου

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-11-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.