Νόμος 4403/16 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Τροποποίηση του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994), όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/2014), προστίθενται τα εξής εδάφια:

 

{Ειδικά τα ποσά που κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από τη συμμετοχή του επί των μικτών κερδών για τα Καζίνα Κέρκυρας και Πάρνηθας κατατίθενται σε διακριτό κωδικό αριθμό εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ποσοστό ίσο με το 75% του ανωτέρω ποσού αποδίδεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για την κάλυψη της διαφήμισης και προβολής του Ελληνικού Τουρισμού και για λειτουργικά έξοδα και ποσοστό ίσο με το 17% στο Ελληνικό Φεστιβάλ για λειτουργικά έξοδα. Τα ποσά που αντιστοιχούν στα ανωτέρω ποσοστά αποδίδονται, μέσω του προϋπολογισμού των αντίστοιχων Υπουργείων εποπτείας των εν λόγω νομικών προσώπων με εγγραφή αντίστοιχων πιστώσεων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, καθορίζονται τυχόν λεπτομέρειες στη διαδικασία απόδοσης των προβλεπόμενων πιο πάνω ποσών στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και στο Ελληνικό Φεστιβάλ.}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17)α του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004) και την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001), καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.