Νόμος 4314/14 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Επιτάχυνση της εκτέλεσης υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση που μία ενταγμένη πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσής της, τίθεται σε καθεστώς επιτήρησης, με απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής, η οποία καθορίζει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης του δικαιούχου. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης, η απόφαση ένταξης της πράξης ανακαλείται. Ειδικότερα, εάν ο δικαιούχος υπερβεί τον προβλεπόμενο στην απόφαση ένταξης χρόνο ανάληψης της πρώτης κύριας νομικής δέσμευσης κατά 50%, η Διαχειριστική Αρχή απευθύνει στο δικαιούχο προειδοποιητική επιστολή. Με την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας 3 μηνών η απόφαση ένταξης της πράξης ανακαλείται και η πράξη διαγράφεται από τη ΣΑ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ο Φορέας Χρηματοδότησης υποχρεούται να προτείνει την απένταξη του έργου αυτού από τη συγχρηματοδοτούμενη Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και, εφόσον επιθυμεί την συνέχιση της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δύναται να προτείνει την ένταξή του στο εθνικό σκέλος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία. Η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 6 μήνες από την προθεσμία αυτή. Μετά το πέρας των ανωτέρω προθεσμιών εκδίδεται, εντός 3 μηνών, απόφαση απένταξης της πράξης, με την επιφύλαξη δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας.

 

2. Στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ' υποπερίπτωση δ)δ' του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011), ως ισχύει, ο έλεγχος της αρμόδιας Αρχής Διαχείρισης έπεται του ελέγχου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και η Αρχή Διαχείρισης γνωμοδοτεί με βάση τη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κατά τη διατύπωση της δικής της γνώμης.

 

3. Για αναθέσεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων, που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως προβλέπεται κάθε φορά, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ' υποπερίπτωση δ)δ' του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011), ως ισχύει, και δεν διενεργείται ο αντίστοιχος έλεγχος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

 

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 77 του νόμου [Ν] 4270/2014, καθώς και κάθε άλλης ειδικής διάταξης, δεν απαιτείται σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι οποίες προκαλούν δαπάνη που αναγνωρίζεται και βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

5. Οι δαπάνες για αμοιβές μεταδιδακτορικών ερευνητών και μεταπτυχιακών φοιτητών που καταβλήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα τους, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή άλλους φορείς, βάσει συμβάσεων υποτροφίας και με σκοπό την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από τους ανωτέρω φορείς ως δικαιούχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα εν λόγω Επιχειρησιακά Προγράμματα εφόσον οι συμβάσεις αυτές συνήφθησαν με βάση το ισχύον για τους φορείς θεσμικό πλαίσιο.

 

Από 23-12-2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 4310/2014, από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) και το νόμο [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017) και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α/1993) και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 321/1999 (ΦΕΚ 306/Α/1999) είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Προϋπόθεση επιλεξιμότητας των ανταποδοτικών υποτροφιών που χορηγούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί η απασχόληση των δικαιούχων στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησής τους.

 

Τα χορηγούμενα από τις αιτίες αυτές ποσά δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), με την παράγραφο 7 του άρθρου 98 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

6. Η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής, που προβλέπεται από τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 10428/ΕΥΣΣΑΑΠ 663/2005 (ΦΕΚ 370/Β/2005) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 19248/60/ΓΔΑΠΠΠ.Δ.Ε/2001 (ΦΕΚ 760/Β/2001) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται στο σύνολο της. Ως ημέρα επιστροφής θεωρείται η επομένη ημέρα από τη λήξη των εργασιών. Όταν η ημέρα εργασίας συμπίπτει με την ημέρα επιστροφής, τότε η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται ολόκληρη. Ημερήσιες αποζημιώσεις, που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι νόμιμες.

 

7. Η διάταξη του άρθρου 58 παράγραφος 9 του νόμου 4075/2012 επεκτείνεται και έχει ανάλογη εφαρμογή, από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, και για το προσωπικό που απασχολείται στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012). Η άδεια, για την παροχή υπηρεσίας, στο προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου χορηγείται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης.

 

8. Με ευθύνη της ΜΟΔ ΑΕ δημιουργείται μητρώο εξειδικευμένων στελεχών προερχόμενων από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να υποστηρίζουν για συγκεκριμένο χρόνο την επίβλεψη συγχρηματοδοτούμενων έργων. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη δημιουργία και τήρηση του μητρώου, όπως οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό, η διαδικασία διάγνωσης των αναγκών των δικαιούχων, όπως ο τρόπος επιλογής των στελεχών από τους δικαιούχους, η κάλυψη του σχετικού κόστους, ο ρόλος τους στην επίβλεψη των έργων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ειδικότερα, για τα μεγάλα έργα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, η ως άνω απόφαση υπογράφεται και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

9. α) Για συγχρηματοδοτούμενα έργα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής προστασίας (αίτηση αναστολής εκτέλεσης μετά από άσκηση αίτησης ακύρωσης) κατά των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), που αφορούν σε έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α1 και Α2, όπως αυτές ρυθμίζονται στο νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), ή κατά αποφάσεων ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής των εγκεκριμένων αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή κατά αποφάσεων κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, για το παραδεκτό της άσκησής τους κατατίθεται επί ποινή απαραδέκτου, έως τη συζήτηση, ειδικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου.

 

β) Το παράβολο αυτό ορίζεται σε 5.000 ευρώ ανά ένδικο βοήθημα. Το ένδικο βοήθημα απορρίπτεται ως απαράδεκτο, εάν κατά το χρόνο της κατάθεσής του δεν καταβληθεί το 1/3 της αξίας του οφειλόμενου κατά το προηγούμενο εδάφιο ποσού.

 

γ) Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής του ένδικου βοηθήματος το δικαστήριο διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στον αιτούντα. Σε περίπτωση ολικής απόρριψης του ένδικου βοηθήματος, καθώς και στην περίπτωση παραίτησης από το δικόγραφο του ένδικου βοηθήματος, το δικαστήριο μπορεί, συνεκτιμώντας τις περιστάσεις, να διατάσσει την επιστροφή ποσού ίσου έως το υπόλοιπο των 2/3 της αξίας Του οφειλόμενου ή καταβληθέντος συνολικού παραβόλου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται τα σχετικά με την έκδοση και την επιστροφή του παραβόλου.

 

10. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς μπορεί να εκδίδεται μία και μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα του σταδίου της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις τεχνικές μελέτες που αφορούν σε έργα επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

11. Η εκταμίευση των προκαταβολών των συγχρηματοδοτούμενων έργων μπορεί να γίνεται και χωρίς την κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts). Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τη λειτουργία των ως άνω λογαριασμών και τη μέσω αυτών εκταμίευση των προκαταβολών, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας.

 

12. Με την ΥΠΑΣΥΔ ή με όμοια απόφαση εξειδικεύονται οι κανόνες επιλεξιμότητας που τίθενται στους κανονισμούς για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η οποία αποτελεί μέρος της νομικής βάσης για την υλοποίηση των πράξεων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 20142020 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΕΤΟΑ. Οι κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και απευθύνονται σε όλους τους φορείς / υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων, αλλά και στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

 

13. Στο μέρος II της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) προστίθεται, με ισχύ μέχρι 28-02-2015, εδάφιο κ)γ' ως εξής:

 

{κ)γ. Προμήθειες που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα ή προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους ή πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.}

 

14. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορεί να αναθέσει την εκτίμηση της αξίας γης των ακινήτων που είναι απαραίτητα για την κατασκευή συγχρηματοδοτούμενων έργων (συμπεριλαμβανομένων και των υπερκείμενων) σε πιστοποιημένους εκτιμητές της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φορέας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου υποχρεούται να προσφύγει στον εκτιμητή αυτόν και να καταθέσει την εκτίμηση αυτή στο αρμόδιο δικαστήριο για τον υπολογισμό των τιμών μονάδων απαλλοτρίωσης.

 

15. Η Επιχειρησιακή Πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ για τις δομές των συγχρηματοδοτούμενων έργων αποτελεί τον αποκλειστικό χώρο ανάρτησης, δημοσιοποίησης και διαβούλευσης εγγράφων μεταξύ των Υπηρεσιών/Δομών των συγχρηματοδοτούμενων έργων με στόχο την παροχή έγκαιρης και αποτελεσματικής πληροφόρησης προς τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

 

16. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ως μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αναγκαία για το έργο, η δαπάνη του μη επιλέξιμου φόρου προστιθέμενης αξίας:

 

α) για τα συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα πλην κρατικών ενισχύσεων που εκτελούν ως δικαιούχοι οι μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο Ανώνυμες Εταιρίες του δημοσίου και

 

β) για συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, που υλοποιούνται από τρίτους φορείς για λογαριασμό δήμων ή Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης, εφόσον η Προγραμματική Σύμβαση που διέπει την υλοποίησή τους, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, δεν προβλέπει την έκδοση των τιμολογίων στον κύριο του έργου.

 

Η χρηματοδότηση εφαρμόζεται για έργα για τα οποία δεν βρίσκει εφαρμογή η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του νόμου 4281/2014 σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης απόδοσης φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως ισχύει, και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του δικαιούχου στο οποίο τεκμηριώνεται ότι οι υφιστάμενες ταμειακές ροές δεν επιτρέπουν την ομαλή χρηματοδότηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 25 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), καθώς και η κατ' εξουσιοδότησή της εκδοθείσα κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης 50244/ΕΥΘΥ1125/2014 (ΦΕΚ 2856/Β/2014) και βρίσκουν εφαρμογή για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα των προγραμματικών περιόδων 2007 - 2013 και 2014 - 2020.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 

17. (πρώην 16) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.