Νόμος 4497/17 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις άδειες επαγγελματία πωλητή, που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014) διατηρείται σε ισχύ.

 

Για τις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω θανάτου που επήλθε εντός του έτους 2016, τα σχετικά αιτήματα μπορεί να εξεταστούν με τις διατάξεις του άρθρου 23, εφόσον αυτά υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος.

 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6, της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 19 και της παραγράφου 2 του άρθρου 46, όλες οι άδειες που αφορούν στην άσκηση πλανόδιου εμπορίου, ανεξάρτητα από το χρόνο και το νομικό καθεστώς έκδοσής τους, ισχύουν για τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εκδούσα αρχή. Άδειες πλανόδιου εμπορίου που έχουν εκδοθεί από Δήμο πριν από την δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να μετατρέπονται σε άδειες στάσιμου εμπορίου με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν αίτησης του πωλητή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 101 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

3. Οι Περιφέρειες υποχρεούνται να προκηρύσσουν θέσεις λαϊκών αγορών για επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους και για λιγότερες από 5 ημέρες εβδομαδιαίως. Στην περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία διεξήχθη δύο φορές και οι θέσεις λαϊκών αγορών παραμένουν αδιάθετες, δύναται οι ίδιες θέσεις να επαναπροκηρυχθούν από τις Περιφέρειες. Στην προκήρυξη συμμετέχουν επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές κάθε Περιφέρειας για λιγότερες από 5 ημέρες εβδομαδιαίως. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μοναδικό κριτήριο για τη μοριοδότηση είναι οι ημέρες που δεν δραστηριοποιείται ο υποψήφιος και αυτός λαμβάνει 1 μόριο για κάθε ημέρα μη δραστηριοποίησής του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος. Σε περιπτώσεις εκ νέου ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

4. Η έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής, καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών, επιτρέπονται μόνο μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ, η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω εγκύκλιας οδηγίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να επιτραπεί η έκδοση νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου, καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών και πριν την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 121 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να θεσπίζονται όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των κατόχων αδειών υπαίθριου εμπορίου σε χώρους αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων, Λιμενικών Ταμείων, σε μαρίνες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, σε πλοία και σε μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή πλωτά μέσα, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

6. Όπου στο άρθρο 7Α του νόμου 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995) γίνεται λόγος για το έργο των ΚΕΛΑΥΕ, νοείται εφεξής ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των κατ' εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων.

 

7. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των Περιφερειακών Συμβουλίων του άρθρου 36, εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις των κατά τόπους φορέων λειτουργίας.

 

8. Οι Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών, που έχουν συσταθεί στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας με το άρθρο 83 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), εντάσσονται στους αντίστοιχους εσωτερικούς Οργανισμούς λειτουργίας των ανωτέρω Περιφερειών και μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 241 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

9. Η δυνατότητα δραστηριοποίησης σε δύο ακόμη Περιφέρειες, σύμφωνα με το άρθρο 6, ισχύει και για όσους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, είναι ήδη κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου.

 

10. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας υποχρεούνται, εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ενημερώσουν τους δήμους μόνιμης κατοικίας των παραγωγών, για τους οποίους έχουν εκδώσει άδεια παραγωγού πωλητή, που δεν έχει ανακληθεί, αποστέλλοντας σχετικές καταστάσεις αδειούχων.

 

11. Οι κάτοχοι αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου εμπορίου, πριν την εφαρμογή του παρόντος νόμου εξομοιώνονται ως προς την χωρική ισχύ των αδειών στα οριζόμενα στο άρθρο 6.

 

12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζεται η διαδικασία προσαρμογής των υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών και η ένταξη στις αναφερόμενες στο άρθρο 17 κατηγορίες.

 

13. Όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νόμου 4264/2014 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να θεωρήσουν αυτή και να δραστηριοποιούνται έως την 15-01-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος. Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω προθεσμίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4541/2018 (ΦΕΚ 93/Α/2018).

 

14. Οι υφιστάμενες άδειες για κυριακάτικες αγορές ισχύουν έως τη συνταξιοδότηση των κατόχων τους. Αν καταργηθεί η κυριακάτικη αγορά, για την οποία χορηγήθηκαν οι άδειες αυτές, η ισχύς τους παύει αυτοδικαίως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 101 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

15. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 καταλαμβάνουν και τους ήδη υφιστάμενους αδειούχους, ανεξαρτήτως του χρόνου και του νομικού καθεστώτος χορήγησής τους.

 

16. Για όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος αγορές του άρθρου 38 ο οικείος δήμος εκδίδει με απόφαση δημοτικού συμβουλίου εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής τα αρμόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010). Ειδικότερα, οι κυριακάτικες αγορές που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος με βάση Κανονισμό Λειτουργίας που έχει εκδοθεί με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, εξακολουθούν να λειτουργούν. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ο Κανονισμός Λειτουργίας συμπληρώνεται, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

 

17. Οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα 3 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος και οι αδειούχοι συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται. Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του νόμου 4264/2014 ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος μέχρι την 15-01-2019. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4541/2018 (ΦΕΚ 93/Α/2018).

 

18. Εκκρεμείς αιτήσεις συμμετοχής σε προκήρυξη νέων επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου οι οποίες έχουν υποβληθεί έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4264/2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 προστέθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4541/2018 (ΦΕΚ 93/Α/2018).

 

19. Όσοι επαγγελματίες λαϊκών αγορών, καθώς και πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4264/2014 και των αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του νόμου 4264/2014 ή του παρόντος, μπορούν να δραστηριοποιούνται μέχρι τις 15-01-2019, δίχως να απαιτείται θεώρηση - ανανέωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 84 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

20. Ανάλογα με το φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, ο οικείος Περιφερειάρχης ή Δήμαρχος δύναται με απόφαση που εκδίδεται εντός 6 μηνών:

 

α) Να συγκροτεί πενταμελείς επιτροπές, που αποτελούνται από 3 μέλη του φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και ορίζονται από τον Περιφερειάρχη ή τον Δήμαρχο και 2 εκπροσώπους των πωλητών, έναν παραγωγό και έναν επαγγελματία, που υποδεικνύονται από τα συλλογικά όργανα των πωλητών κατόπιν πρόσκλησης του φορέα λειτουργίας.

 

β) Να αναθέτει στις επιτροπές της περίπτωσης α':

 

α)α) την καταγραφή των πωλητών με παρουσία στις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητα του οικείου φορέα λειτουργίας. Αυτή η καταγραφή περιλαμβάνει τόσο τους πωλητές στους οποίους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας, όσο και εκείνους που δραστηριοποιούνται χωρίς να τους έχει αποδοθεί θέση,

 

β)β) την καταγραφή των κενών θέσεων και την αρίθμηση αυτών, σε περίπτωση που δεν υπάρχει,

 

γ)γ) την απόδοση θέσεων σε πωλητές οι οποίοι καταλαμβάνουν θέση με βάση διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας και επιθυμούν βελτίωση αυτής, καθώς και

 

δ)δ) την απόδοση θέσεων σε πωλητές για τους οποίους αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος έχουν παρουσία στη συγκεκριμένη λαϊκή αγορά δίχως να τους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας.

 

γ) Να ρυθμίζει κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την καταγραφή πωλητών, την καταγραφή θέσεων και την απόδοση θέσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 101 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

21. Για την απόδοση θέσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 20, εφαρμόζεται η εξής διαδικασία:

 

α. Με την απόφαση της παραγράφου 20 ορίζεται προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσους πωλητές κατέχουν θέση που τους έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη και επιθυμούν βελτίωση αυτής. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία βελτίωσης καθιστά αυτομάτως τη θέση την οποία κατείχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή κενή.

 

β. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιτροπή της παραγράφου 20 καταγράφει τους πωλητές και τις θέσεις που καταλαμβάνουν, καθώς και τις κενές θέσεις στις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητά της. Ως κενές θέσεις νοούνται:

 

α)α. όσες έχουν προκύψει μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρούσας,

β)β. όσες καταλαμβάνονται από πωλητές δίχως να τους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας και

γ)γ. όσες δεν καταλαμβάνονται από πωλητή.

 

γ. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, η επιτροπή της παραγράφου 20 καταρτίζει προσωρινό πίνακα, σύμφωνα με τον Πίνακα Α' του Παραρτήματος Κ του παρόντος ο οποίος αναρτάται στη λαϊκή αγορά, καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός 15 ημερών από την ανάρτηση του Πίνακα καταγραφής και εξετάζονται από την ίδια επιτροπή. Μετά την εξέταση των ενστάσεων αναρτάται ο οριστικός Πίνακας καταγραφής.

 

δ. Εντός 15 ημερών από την ανάρτηση του οριστικού Πίνακα καταγραφής, πωλητές οι οποίοι:

 

α)α) καταλαμβάνουν θέση με βάση διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας ή

β)β) έχουν παρουσία σε συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, δίχως να τους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην επιτροπή της παραγράφου 20 για βελτίωση ή απόδοση θέσης αντίστοιχα.

 

ε. Η αίτηση των πωλητών για βελτίωση ή απόδοση θέσης μπορεί να περιλαμβάνει μία θέση. Πωλητές που δεν έχουν παρουσία στη συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, βάσει στοιχείων του φορέα λειτουργίας, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία.

 

στ. Εάν δεν υποβληθεί καμία αίτηση για βελτίωση ή απόδοση θέσης, σύμφωνα με την περίπτωση δ' ή εάν δεν υποβληθούν περισσότερες από 1 αιτήσεις για την ίδια θέση, η επιτροπή της παραγράφου 20 υποβάλλει τον πίνακα καταγραφής και απόδοσης θέσεων στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών για οριστική έγκριση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα Δ' του Παραρτήματος Κ.

 

ζ. Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις για μία θέση, αυτή αποδίδεται στον πωλητή, ο οποίος συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος Ε του νόμου 4497/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018). Το κριτήριο της έλλειψης παραβατικότητας του Παραρτήματος Ε διαπιστώνεται από την επιτροπή με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Ως ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό του τελευταίου έτους εντός του οποίου διαπιστώνεται ή μη, παράβαση, λογίζεται η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

 

η. Η μοριοδότηση της περίπτωσης ζ' εφαρμόζεται από την επιτροπή της παραγράφου 20, η οποία συντάσσει:

 

α)α) Πίνακα καταγραφής και απόδοσης θέσεων, καθώς και κενών θέσεων σύμφωνα με τον Πίνακα Β' του Παραρτήματος Κ, και

β)β) πίνακα απόδοσης εναπομεινασών θέσεων με βάση τη μοριοδότηση των πωλητών, στους οποίους δεν έχει αποδοθεί θέση, σύμφωνα με τον Πίνακα Γ' του Παραρτήματος Κ.

 

θ. Οι πίνακες της περίπτωσης ή αναρτάται στην λαϊκή αγορά, καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας.

 

ι. Εντός 15 ημερών από την ανάρτηση των πινάκων της περίπτωσης η', οι πωλητές στους οποίους δεν έχει αποδοθεί θέση με την ανωτέρω διαδικασία υποβάλλουν, ανά σειρά κατάταξης, αίτηση στην επιτροπή της παραγράφου 20 για την τοποθέτησή τους σε μία από τις θέσεις που έχουν απομείνει στην λαϊκή αγορά. Μετά την υποβολή των αιτήσεων, η επιτροπή συντάσσει και διαβιβάζει στις επιτροπές του άρθρου 28 τον Πίνακα οριστικής απόδοσης θέσεων σε όλους τους πωλητές ανά λαϊκή αγορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα Δ' του Παραρτήματος Κ, ο οποίος αναρτάται στην λαϊκή αγορά, καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας.

 

ι)α. Ενστάσεις επί του Πίνακα οριστικής απόδοσης θέσεων υποβάλλονται στις επιτροπές του άρθρου 28, εντός 15 ημερών από την ανάρτησή του. Οι επιτροπές του άρθρου 28, αφού εξετάσουν τυχόν ενστάσεις, εγκρίνουν τον οριστικό Πίνακα, με βάση τον οποίο εκδίδονται οι διοικητικές πράξεις απόδοσης θέσεων σε όσους πωλητές συμμετείχαν στη διαδικασία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 101 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

22. Η τοποθέτηση των πωλητών διενεργείται σε αποκλειστική προθεσμία 1 έτους από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 20. Η γραμματειακή υποστήριξη στις επιτροπές για τη διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας παρέχεται από το φορέα λειτουργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 101 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.