Νόμος 4013/11 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Προέδρου της Αρχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Πρόεδρος της Αρχής έχει την ευθύνη λειτουργίας της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ασκεί όλες τις προς τούτο αρμοδιότητες. Ειδικότερα:

 

α) Εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των δικαστηρίων, κάθε άλλης δημόσιας αρχής και τρίτων. Ο Πρόεδρος της Αρχής μπορεί να αναθέσει κατά περίπτωση την εκπροσώπησή της σε άλλο μέλος της, στον Νομικό Σύμβουλο της Αρχής ή σε μέλος του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της.

 

β) Προΐσταται των υπηρεσιών που υπάγονται απ' ευθείας στον Πρόεδρο της Αρχής, συντονίζει και κατευθύνει τις υπηρεσίες που ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής.

 

γ) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της Αρχής.

 

δ) Ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της.

 

ε) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 238 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), με την παράγραφο 1 του άρθρου 102 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

2. Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί άλλα μέλη ή όργανα της Αρχής να υπογράφουν με εντολή Προέδρου έγγραφα ή άλλες πράξεις της αρμοδιότητάς του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.