Νόμος 4013/11 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις για Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και επενδυτικά σχέδια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 105 του νόμου 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) προστίθενται νέα εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Για τις Εταιρίες Ειδικού Σκοπού που ορίζονται από το νόμο 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α/2005), ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από την υλοποίηση Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα θεωρείται ο χρόνος που το τίμημα καθίσταται απαιτητό με βάση τους όρους της οικείας κάθε φορά Σύμβασης Σύμπραξης. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του προεδρικού διατάγματος 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992) εφαρμόζεται αναλόγως. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για έσοδα που αποκτούν οι Εταιρίες Ειδικού Σκοπού από ίδια εκμετάλλευση του έργου. Το συνολικό κόστος υλοποίησης της Σύμπραξης, στο οποίο περιλαμβάνεται το κατασκευαστικό κόστος, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική Σύμβαση Σύμπραξης ή το σχετικό Παρεπόμενο Σύμφωνο, το αρχικό κόστος του συνολικά απαιτούμενου εξοπλισμού που αποτελεί μέρος του αναλαμβανόμενου έργου, οι τόκοι της περιόδου κατασκευής, καθώς και κάθε κόστος και δαπάνη για την επίβλεψη, την ασφάλιση, τις αμοιβές συμβούλων, τα προπαρασκευαστικά έξοδα, τους τεχνικούς ελέγχους, τα νομικά έξοδα, τα έξοδα εγκατάστασης και μετεγκατάστασης, τα έξοδα εγγυητικών επιστολών, αποσβέννυνται, κατ' επιλογή της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, είτε με τη σταθερή μέθοδο, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του έργου, είτε με τη μέθοδο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 97 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990). Αν το έργο αυτό επιχορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο, οι αποσβέσεις ενεργούνται επί του υπολοίπου που απομένει μετά από την αφαίρεση της επιχορήγησης από το κόστος κατασκευής. Οι ζημίες της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη των δέκα (10) επόμενων χρήσεων.}

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 3389/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Το πιστωτικό υπόλοιπο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας επιστρέφεται στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000). Η αίτηση για επιστροφή δύναται να υποβληθεί με την εκκαθαριστική δήλωση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κάθε χρήσης και η επιστροφή διενεργείται εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.}

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται η παράγραφος 4 του άρθρου 29 και το άρθρο 30 του νόμου 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α/2005).

 

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και στις Συμβάσεις Σύμπραξης που έχουν ήδη συναφθεί.

 

5. Παρατείνεται μέχρι 31-12-2012 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 από την έναρξη ισχύος του και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανεξάρτητα αν έχει συμπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία ολοκλήρωσης.

 

6. Το ενισχυόμενο κόστος των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και του νόμου 2601/1998 δεν μπορεί, με τις αποφάσεις πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας αυτών, να υπερβεί το ενισχυόμενο κόστος που είχε ορισθεί στις αποφάσεις υπαγωγής τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.