Νόμος 4013/11 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Οργάνωση της Αρχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αρχή μεριμνά για την εκπλήρωση του σκοπού της και, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8, αποφασίζει για κάθε θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, καθώς και για θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της, ιδίως:

 

α) διατυπώνει γνώμη για τον Κανονισμό του άρθρου 7,

 

β) καταρτίζει τον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης του άρθρου 4 παράγραφος 3,

 

γ) υποβάλλει πρόταση σύστασης θέσεων και οργάνωσης των υπηρεσιών της, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4,

 

δ) μεριμνά για την πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού της και του Νομικού Συμβούλου, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 παράγραφος 1, αντίστοιχα, και

 

ε) συνάπτει για τις ανάγκες της δημόσιες συμβάσεις με τρίτους, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης του άρθρου 4 παράγραφος 3.

 

2. Για την υποβοήθηση του έργου της, η Αρχή δύναται, ιδίως:

 

α) να αναθέτει την κατάρτιση προσχεδίων διατάξεων, προτύπων τευχών και κατευθυντηρίων οδηγιών για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση πληροφοριών και στοιχείων της εθνικής βάσης δεδομένων δημοσίων συμβάσεων, καθώς και κάθε επί μέρους έργο το οποίο συμβάλλει στην εκπλήρωση του σκοπού της, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων με συναφή εξειδίκευση, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης του άρθρου 4 παράγραφος 3,

 

β) να θέτει σε δημόσια διαβούλευση, μέσω του διαδικτύου, σχέδια, προτάσεις και ερωτήματα σχετικά με την ενοποίηση, αναμόρφωση και συμπλήρωση του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων,

 

γ) να επιδιώκει τη συνεργασία για την ανταλλαγή και τη διατύπωση απόψεων σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων εκ μέρους των αναθετουσών αρχών, οικονομικών φορέων και εμπειρογνωμόνων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.