Νόμος 4389/16 - Άρθρο 182

Άρθρο 182


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α/2008), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 παράγραφος 5 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013), η φράση 12 Μέλη αντικαθίσταται από τη φράση 14 Μέλη.

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 7Α του νόμου 3691/2008, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόμου 3932/2011 (ΦΕΚ 49/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Η Γ' Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και 4 Μέλη της Αρχής και ειδικότερα:

 

α)α) ένα στέλεχος από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, που προτείνεται από τον αρμόδιο Υπουργό,

β)β) ένα στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος, που προτείνεται από τον Διοικητή της,

γ)γ) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που προτείνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και

δ)δ) ένα στέλεχος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με πτυχίο νομικής σχολής, που προτείνεται από τον αρμόδιο Υπουργό.}

 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 7Α του νόμου 3691/2008, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόμου 3932/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Η Γ' Μονάδα πλαισιώνεται και υποστηρίζεται αυτοτελώς από διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς και από επιστημονικό προσωπικό με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων και τη διερεύνηση οικονομικών συναλλαγών. Για τους ανωτέρω σκοπούς, συνιστώνται στην Αρχή 30 θέσεις, από τις οποίες οι 10 είναι θέσεις επιστημονικού προσωπικού. Οι θέσεις αυτές πληρούνται με αποσπάσεις από τους φορείς από όπου προέρχονται τα Μέλη της Μονάδας. Οι αποσπάσεις είναι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης.}

 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 7Α του νόμου 3691/2008, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόμου 3932/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Η Μονάδα δέχεται τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στο στοιχείο α)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003, πλην εκείνων του άρθρου 14 του ιδίου νόμου. Διερευνά και αξιολογεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται ή περιέρχονται στην Αρχή σχετικά με τη μη υποβολή ή με ανακρίβειες των δηλώσεων αυτών. Προβαίνει σε έλεγχο όλων των δηλώσεων:

 

α)α) των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης,

β)β) των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όταν αυτοί διοριστούν (άρθρο 28 του νόμου 4325/2015),

γ)γ) των Προέδρων, των Αντιπροέδρων, των Διοικητών και των διευθυνόντων συμβούλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών,

δ)δ) των Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας,

ε)ε) του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

στ)στ) των ιδιοκτητών, των βασικών μετόχων, των προέδρων, των διευθυνόντων συμβούλων, των διαχειριστών, καθώς και των γενικών διευθυντών και των διευθυντών ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση: i) τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, και ii) επιχειρήσεων ή εταιρειών που εκμεταλλεύονται ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας, όπως και των βασικών μετόχων αυτών,

ζ)ζ) των Αρχηγών και των Υπαρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

Ως προς τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα, η Μονάδα προβαίνει σε δειγματοληπτικό, κατά την κρίση της, ή στοχευμένο έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης.

 

Ο έλεγχος, πέραν της διαπίστωσης της υποβολής και του αληθούς περιεχομένου της δήλωσης, περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη διακρίβωση, κατά πόσον η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάμενων δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσης τους. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003 όπως ισχύει, εφαρμόζεται αναλόγως.

 

Η Μονάδα μπορεί να καλεί τους ελεγχόμενους για να δώσουν διευκρινίσεις ή να προσκομίσουν συμπληρωματικά παραστατικά στοιχεία εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του νόμου 3213/2003.}

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7Γ του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α/2008), όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόμου 3932/2011 (ΦΕΚ 49/Α/2011), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η διαδικασία της απόσπασης ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός προθεσμίας 2 μηνών από την πρόταση του Προέδρου της Αρχής.}

 

6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 7Γ του νόμου 3691/2008, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόμου 3932/2011 (ΦΕΚ 49/Α/2011), καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.