Νόμος 4389/16 - Άρθρο 188

Άρθρο 188: Άμεσες και Λοιπές Θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ανώνυμη εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της Εταιρείας τα κατωτέρω νομικά πρόσωπα, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ή οι τίτλοι που το ενσωματώνουν μεταβιβάζονται στην Εταιρεία ή συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου άμεσες θυγατρικές (οι άμεσες θυγατρικές):

 

α. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

β. Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) (ΤΑΙΠΕΔ).

 

γ. Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) (ΕΤΑΔ).

 

δ. Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών, η οποία συστήνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8.

 

Δημόσιες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του νόμου 3429/2005 που το μετοχικό τους κεφάλαιο ή ο έλεγχος μεταβιβάζεται στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 197 θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου λοιπές θυγατρικές (οι λοιπές θυγατρικές).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 380 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

2. Η Εταιρεία δύναται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου που λαμβάνεται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, να ιδρύει και άλλες άμεσες θυγατρικές προκειμένου να εκπληρώνει τον εταιρικό της σκοπό. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τις άμεσες θυγατρικές ισχύουν και για οποιεσδήποτε νέες άμεσες θυγατρικές συστήνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

 

3. Κάθε άμεση θυγατρική της Εταιρείας διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της ανεξάρτητα από τις άλλες.

 

Εκτός αν προβλέπεται ρητά διαφορετική ρύθμιση στον παρόντα νόμο, καμία από τις άμεσες θυγατρικές δεν μπορεί να παρέχει επιδότηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση σε άλλη άμεση θυγατρική. Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών ή μεταξύ των λοιπών θυγατρικών της Εταιρείας πραγματοποιούνται με διαφάνεια και όρους ελεύθερης αγοράς και υπάγονται στους κανόνες που τίθενται στον Εσωτερικό Κανονισμό του άρθρου 189.

 

Για συναλλαγές μεταξύ των ανωτέρω νομικών προσώπων, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός αν αυτές δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών, οπότε αρκεί απλή γνωστοποίηση της εν λόγω συναλλαγής στο Διοικητικό Συμβούλιο της. Η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πιστώσεων, από πιστωτικά ιδρύματα, στο μέτρο που αυτά θεωρηθούν έμμεσες θυγατρικές της Εταιρείας, αποτελούν τρέχουσες συναλλαγές των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει τη δυνατότητα της Εταιρείας να επενδύει με οποιονδήποτε τρόπο έσοδά που προορίζονται για επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 200, σε οποιαδήποτε εκ των άμεσων ή λοιπών θυγατρικών, ή, σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 380 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

4. Οποιαδήποτε απόσχιση κλάδου άμεσης θυγατρικής, η οποία αποφασίζεται σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 192 του παρόντος νόμου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), οι οποίες εφαρμόζονται ακόμα και στην περίπτωση που η εταιρεία η οποία αναδέχεται τον κλάδο είναι νεοσύστατη και ανεξάρτητα από το κατά πόσο τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που μεταβιβάζονται αποτελούν κλάδο κατά την έννοια του νόμου 2166/1993.

 

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταβιβάζονται στην εταιρία, η οποία αναδέχεται τον κλάδο μέσω οιονεί καθολικής διαδοχής και η άμεση θυγατρική από την οποία γίνεται η απόσχιση απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που μεταβιβάζονται. Ως μέρος της μεταβίβασης οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων που αναφέρονται στη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης μεταβιβάζονται στην εταιρεία που αναδέχεται τον κλάδο.

 

5. Η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή του συνόλου του κεφαλαίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως αυτό ενσωματώνεται σε τίτλους σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 3864/2010, μεταβιβάζεται από το Ελληνικό Δημόσιο, άνευ ανταλλάγματος, στην Εταιρεία δυνάμει του παρόντος νόμου.

 

Παρά τη μεταβίβαση αυτή, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον παρόντα νόμο, οι διατάξεις του νόμου [Ν] 3864/2010 (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των διατάξεων που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) εξακολουθούν να ισχύουν. Οι αποφάσεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 3864/2010 λαμβάνονται αποκλειστικά από τα όργανα διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

6. Η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή του συνόλου των μετοχών του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου μεταβιβάζεται από το Ελληνικό Δημόσιο, άνευ ανταλλάγματος στην Εταιρεία δυνάμει του παρόντος νόμου. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).

 

7. Η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή του συνόλου των μετοχών της ΕΤΑΔ μεταβιβάζεται από το Ελληνικό Δημόσιο άνευ ανταλλάγματος στην Εταιρεία δυνάμει του παρόντος νόμου. Η ΕΤΑΔ εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998).

 

8. Συστήνεται από την Εταιρεία ανώνυμη εταιρεία με εταιρική επωνυμία Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ). Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 197 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 380 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

9. Εντός 6 μηνών από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών της, πλην του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.