Νόμος 4389/16 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Μεταβατική διάταξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος υποκεφαλαίου εφαρμόζονται και σε αιτήσεις χορήγησης άδειας που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4354/2015, πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 70 του παρόντος. Η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί εγγράφως τις εταιρίες που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου εκκινούν εκ νέου οι προθεσμίες της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 4354/2015, όπως τροποποιείται με το άρθρο 70 του παρόντος.

 

2. Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 3 του νόμου 4354/2015, πριν την τροποποίησή τους με το άρθρο 70 του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις νέες τροποποιούμενες διατάξεις, έως τη ρητή αντικατάσταση ή κατάργησή τους με νεότερες πράξεις.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 3Α του νόμου 4354/2015 έχουν εφαρμογή για συμβάσεις που καταρτίζονται, για εισοδήματα που αποκτώνται και για πληρωμές που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.