Νόμος 4389/16 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Λοιπές μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής, ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Αρχής, που ασκούν τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που μεταφέρθηκαν από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων β' και γ' της περίπτωσης 3 της Υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) και της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (Α'94).

 

2. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής:

 

α) Οι οργανικές μονάδες Κεντρικές, Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές, που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 111/2014 ((ΦΕΚ 178/Α/2014) και 25) και τα συλλογικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μεταφέρονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και αποτελούν στο σύνολό τους υπηρεσίες και συλλογικά όργανα της Αρχής.

 

β) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται:

 

α)α) ο όρος Φορολογική Διοίκηση ή Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι υπηρεσίες αυτής νοούνται η Αρχή και οι υπηρεσίες αυτής και

 

β)β) Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ή Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

 

νοούνται ο Διοικητής ή το Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, νοείται ο Διοικητής.

 

3. α) Οι αρμοδιότητες που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, με διατάξεις νόμων ή με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του καθ' ύλην αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού ή του Υφυπουργού Οικονομικών στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ισχύουν για τον Διοικητή της Αρχής, εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά με τον παρόντα νόμο.

 

β) Όλες οι πράξεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με τις οποίες μεταβιβάσθηκαν αρμοδιότητες ή ανατέθηκαν καθήκοντα ή παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση υπογραφής Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σε όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και ισχύουν, κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Αρχής, εξακολουθούν να ισχύουν ως αντίστοιχες πράξεις του Διοικητή ή Με Εντολή Διοικητή για τα αντίστοιχα όργανα της Αρχής μέχρι την ανάκληση ή την τροποποίησή τους, εκτός και αν ρυθμίζεται διαφορετικά με τον παρόντα νόμο ή αντίκεινται στις διατάξεις αυτού.

 

γ) Όλες οι κανονιστικές αποφάσεις και οι λοιπές πράξεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των λοιπών οργάνων αυτής, που βρίσκονται σε ισχύ, κατά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση από τον Διοικητή ή από τα λοιπά αρμόδια όργανα της Αρχής, των αντίστοιχων κανονιστικών αποφάσεων ή λοιπών πράξεων, που θα εκδοθούν κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

δ) Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής, ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Αρχής, ανάλογα.

 

4. Η Αρχή υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις πάσης φύσεως έννομες σχέσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για τη συνέχισή τους.

 

5. α) Τα φυσικά αρχεία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και τα φυσικά αρχεία των υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Αρχή.

 

β) Τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μεταφερόμενα μέσα αποθήκευσης των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και των υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια παραχωρούνται προς διαχείριση στην Αρχή από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

6. Ο διορισμός των μελών του πρώτου Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής θα πραγματοποιηθεί τρεις μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας αυτής.

 

Το Συμβούλιο Διοίκησης κατά το διάστημα αυτό θα παρέχει την απαραίτητη συνδρομή για την προετοιμασία του Οργανισμού και των Εσωτερικών Κανονισμών της Αρχής, οι οποίοι θα εκδοθούν αμέσως μετά από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής.

 

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και ο Εμπειρογνώμονας συνεδριάζουν ως Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και για τις συνεδριάσεις τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του νόμου 4438/2016 (ΦΕΚ 220/Α/2016).

 

7. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, μετά από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, αυτό υποχρεούται να εγκρίνει τον Οργανισμό αυτής, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή της. Μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Οργανισμού της Αρχής ισχύουν οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 111/2014, που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες καταργούνται από την ημερομηνία αυτή. Τα άρθρα του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α/1988), που αφορούν σε συλλογικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και βρίσκονται σε ισχύ κατά την προηγούμενη ημερομηνία της έναρξης λειτουργίας της Αρχής ισχύουν και για αυτήν.

 

8. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α/1990), όπως αποσαφηνίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2346/1995 (ΦΕΚ 220/Α/1995), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995) ισχύουν και για τη σύσταση των συλλογικών οργάνων της Αρχής, τα οποία συνιστώνται με αποφάσεις του Διοικητή αυτής.

 

9. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες εκδίδουν μόνο τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις, που περιλαμβάνονται σε αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή σε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, οι οποίες ισχύουν κατά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής. Μετά από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες εκδίδουν μόνο τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις, που περιλαμβάνονται σε αποφάσεις που εκδίδει ο Διοικητής αυτής ή σε κοινές αποφάσεις του Διοικητή και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

 

Μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Διοικητή, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες εκδίδουν μόνο τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις, που περιλαμβάνονται σε αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή σε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, οι οποίες ισχύουν κατά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής.

 

10. Εξαιρετικά, κατά την πρώτη λειτουργία της Αρχής, Διοικητής αυτής ορίζεται ο υπηρετών, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, για το υπόλοιπο της θητείας του, η οποία ανανεώνεται για δύο ακόμη έτη, με μόνη απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, που λαμβάνεται δύο μήνες πριν από τη λήξη της. Σε περίπτωση μη ανανέωσης, το Συμβούλιο Διοίκησης εκδίδει ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του. Σε κάθε περίπτωση, μετά την κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας ανανέωση, η θητεία του Διοικητή μπορεί να ανανεωθεί με τη διάρκεια και τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13.

 

11. Για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της Αρχής και την προστασία των δεδομένων της, μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και των Γενικών Γραμματέων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, υπογράφεται Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης (Service Level Agreement - SLA). Στη Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης συμφωνούνται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών μεταξύ άλλων για:

 

α) την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, το επίπεδο διαθεσιμότητας των υποδομών και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών,

β) τη διαδικασία εγκατάστασης νέων Πληροφοριακών Συστημάτων ή επικαιροποίησης υπαρχόντων,

γ) τη διαδικασία υποβολής αιτήματος μεταβολής των διατιθέμενων υπολογιστικών πόρων,

δ) τη διαδικασία εξυπηρέτησης αιτημάτων εγκατάστασης ή αναβάθμισης περιφερειακών υπολογιστικών υποδομών,

ε) τους χρονικούς περιορισμούς ικανοποίησης αιτημάτων εξυπηρέτησης,

στ) θέματα φυσικής ασφάλειας και ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων και των Δεδομένων,

ζ) θέματα εξοπλισμού (hardware) και λογισμικού (software),

η) θέματα διαθεσιμότητας ανθρωπίνων πόρων,

θ) χωροταξικά ζητήματα που προκύπτουν από την παρούσα εγκατάσταση υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στο κτήριο που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης,

ι) θέματα διαχείρισης προμηθειών κεντρικού εξοπλισμού και του συστημικού λογισμικού πληροφορικής που απαιτείται για τη χρήση του, ή /και παροχής υπηρεσιών πληροφορικής εφόσον αυτές ζητηθούν από την Αρχή,

ι)α) θέματα διαχείρισης δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται το φορολογικό απόρρητο και ειδικότερα η ασφάλεια των συστημάτων και των δεδομένων,

ι)β) θέματα παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης,

ι)γ) θέματα παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στους συναλλασσομένους μέσω σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα και με την σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της Αρχής,

ι)δ) τις αμοιβαίες υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών και τις συνέπειες παραβίασης των όρων της Συμφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης.

 

Η ως άνω Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης υπογράφεται έως 31-06-2016 και τίθεται σε εφαρμογή το αργότερο έως την 31-12-2016.

 

12. Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να συστήσει τις Υπηρεσίες που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) της Αρχής, να καθορίσει τη δομή, τις αρμοδιότητες και το χρόνο έναρξης λειτουργίας αυτής και των υπηρεσιών της, με τη διαδικασία που προβλέπεται στις υποπεριπτώσεις α)α' και β)β' της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, καθώς και τις οργανικές θέσεις αυτών, να προκηρύξει τις θέσεις των Προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης και των οργανικών μονάδων της, να επιλέξει αυτούς και να τοποθετήσει προσωπικό σε αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4438/2016 (ΦΕΚ 220/Α/2016).

 

12. Έντυπα που χρησιμοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα χρησιμοποιούνται από 01-01-2017 και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η νέα παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 105 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016).

 

13. Το προτυπωμένο σήμα (λογότυπος) της παραγράφου 7 του άρθρου 14, του οποίου μπορεί να κάνει χρήση η Αρχή, δύναται να καθοριστεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, πριν την έναρξη λειτουργίας της Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4438/2016 (ΦΕΚ 220/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.