Νόμος 4389/16 - Άρθρο 164

Άρθρο 164: Σύσταση Θέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής συνιστώνται 52 θέσεις προσωπικού, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με βαθμούς Α'- Δ', με άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής, ως ακολούθως:

 

α) Μία (1) θέση μετακλητού υπαλλήλου, προϊσταμένου του Γραφείου Γενικού Γραμματέα,

 

β) Δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, για το Γραφείο Γενικού Γραμματέα,

 

γ) Πέντε (5) θέσεις ειδικών συμβούλων για το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξάμηνης διάρκειας, οι οποίες δύναται να ανανεώνονται,

 

δ) Δεκατέσσερις (14) θέσεις για τη Μονάδα Α' Σχεδιασμού, Στρατηγικής και Συντονισμού, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου,

 

ε) Έντεκα (11) θέσεις για τη Μονάδα Β' Έργων, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου,

 

στ) Πέντε (5) θέσεις για τη Μονάδα Γ' Προτύπων, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου,

 

ζ) Έξι (6) θέσεις για τη Μονάδα Δ' Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου,

 

η) Πέντε (5) θέσεις για τη Μονάδα Ε' - Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου,

 

θ) Δύο (2) θέσεις Νομικών Συμβούλων, με γνώσεις σε θέματα ΤΠΕ, συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και σε θέματα Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και Δικαίου Κρατικών Ενισχύσεων.

 

ι) Μία (1) θέση για το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, με γνώσεις σε θέματα ΤΠΕ.

 

2. Η δομή, οι αρμοδιότητες και η σύνθεση σε προσωπικό των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής μπορούν να μεταβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής.

 

3. Οι δύο θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του Γραφείου Γενικού Γραμματέα καλύπτονται με απόσπαση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα που γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θέση του μετακλητού υπαλλήλου προϊσταμένου του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα καλύπτεται είτε με πρόσληψη που γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είτε με απόσπαση υπαλλήλου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό.

 

4. Οι θέσεις των ειδικών συμβούλων καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 55 του προεδρικού διατάγματος 63/2005. Η κατοχή των θέσεων αυτών δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος.

 

5. Οι θέσεις προσωπικού μπορούν να καλύπτονται και με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η απόσπαση διαρκεί 3 χρόνια και μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη τριετία.

 

6. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του Πρωθυπουργού ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής.

 

7. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής βαρύνει τον φορέα προέλευσης.

 

8. Για την υπερωριακή απασχόληση ή απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ή ημέρες εξαιρέσιμες ή αργίες εφαρμόζονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι απαιτούμενες πράξεις εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής.

 

9. Το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής υπάγεται ως προς την υπηρεσιακή του κατάσταση, ιδίως σε ό,τι αφορά την βαθμολογική εξέλιξη, την αξιολόγηση και την επιλογή προϊσταμένων, στις ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους.

 

10. Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής δύνανται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτήν με απόσπαση. Σε περίπτωση που ο χρόνος απόσπασης υπολείπεται της διάρκειας πλήρους θητείας της οικείας θέσης ευθύνης, ο χρόνος απόσπασης παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωσή της κατά τα ανωτέρω θητείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.